Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 21:39

AEÜ'den Hatay’daki dep­rem­ze­de ço­cuk­la­rap­si­ko-sos­yal des­tek

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2023 09:35
AEÜ'den Hatay’daki dep­rem­ze­de ço­cuk­la­rap­si­ko-sos­yal des­tek

Mer­kez üssü Kah­ra­man­ma­raş olan ve 11 ili et­ki­le­yen dep­rem­le­rin ar­dın­dan, dep­rem­ler­den et­ki­le­nen il­le­re ger­çek­leş­ti­ri­len yar­dım se­fer­ber­li­ği­ne ilk gün­den iti­ba­ren yoğun des­tek veren Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si fa­ali­yet­le­ri­ne Hatay’da devam edi­yor.
Ahi Evran Üni­ver­si­te­si'nde ku­ru­lan Afet Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi bün­ye­sin­de­ki gö­nül­lü öğ­re­tim ele­man­la­rı ve öğ­ren­ci­ler afet böl­ge­sin­de­ki ço­cuk­lar için bir ta­raf­tan Hatay’da ana­oku­lu ku­rar­ken diğer ta­raf­tan ço­cuk­la­ra psi­ko-sos­yal des­tek sağ­la­yıp mer­ke­zi sı­nav­lar için­de kat­kı­da bu­lu­nu­yor.
Hatay’da saha ça­lış­ma­la­rı­na devam eden ekip, ço­cuk­la­ra çe­şit­li ak­ti­vi­te­ler­le des­tek olup ya­şa­dık­la­rı kötü psi­ko­lo­ji­den çık­ma­la­rı için ça­lı­şı­yor. Üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nır­ken dep­re­me ya­ka­la­nan genç­le­re de YKS/LGS gibi mer­ke­zi sı­nav­lar için katkı sunan Ahi Evran Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim ele­man­la­rı ve öğ­ren­ci­le­ri ya­şa­nan fe­la­ke­tin ya­ra­la­rı­nı sar­ma­yı he­def­li­yor.
Fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da ilk ana­oku­lu­nu Hatay ili İsken­de­run il­çe­si Mu­ra­di­ye ma­hal­le­sin­de kuran Ahi Evran Üni­ver­si­te­si, ikin­ci ana­oku­lu için Gem­lik çadır kent­te ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Hatay’da bölge bölge fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren gö­nül­lü ekip; Hatay Kı­rık­han Ka­mış­lar Ma­hal­le­si, Hatay Kı­rık­han Hacı Çito Ma­hal­le­si, Hatay Kı­rık­han De­de­çı­nar Ma­hal­le­si, Hatay Ova­kent Ma­hal­le­si, Hatay An­tak­ya Aşa­ğı­ova Ma­hal­le­si, Hatay İsken­de­run May­da­noz Park Çadır Kent, Hatay İsken­de­run Sa­kar­ya Semt Pa­za­rı, Hatay İsken­de­run Cu­mar­te­si Pazar Alanı, Hatay İsken­de­run Üni­ver­si­te Alanı gibi böl­ge­ler­de ço­cuk­la­ra ula­şa­rak dep­rem­den et­ki­le­nen ço­cuk­la­ra bir­çok fa­ali­yet dü­zen­le­di.
İmkân­lar çer­çe­ve­sin­de yar­dım­la­rın sü­re­ce­ği bil­gi­si­ni veren Rek­tör Prof. Dr. Vatan Ka­ra­ka­ya ise dep­re­min ül­ke­nin sa­de­ce bir böl­ge­si­ni değil ta­ma­mı­nı et­ki­le­yen so­nuç­la­rı ol­du­ğu­nu, buna bağlı ola­rak dep­rem­le mü­ca­de­le­de el­le­rin­den ge­le­ni yap­tık­la­rı­nı ve bun­dan son­ra­da yap­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR