Mucur Gazetesi
HV
03 MART Pazar 12:02

Ahi Ev­ran­lı 6 öğ­ren­ci de dep­rem­de can verdi…

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-02-2023 11:55
Ahi Ev­ran­lı 6 öğ­ren­ci de dep­rem­de can verdi…

6 Şubat’ta Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 11 ilde ya­şa­nan büyük dep­rem fe­la­ke­tin­de
Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si’nde öğ­re­nim gören 6 öğ­ren­ci­nin de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di.
Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Vatan 
Ka­ra­ka­ya, üni­ver­si­te­le­rin­de öğ­re­nim gören ve bahar dö­ne­mi ders­le­ri­nin baş­la­dı­ğı gün 
Kır­şe­hir'de bu­lun­ma­ya­rak ta­til­le­ri­ni uza­tan 6 öğ­ren­ci­nin büyük dep­rem fe­la­ke­tin­de can ver­dik­le­ri­nin be­lir­len­di­ği­ni açık­la­dı.
Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si'nde öğ­re­nim gören Ayşe Yağ­mur Kah­ve­ci, Canan Kozak, Murat Yıl­maz ve Zehra Küçük Kah­ra­man­ma­raş'ta; 
Fa­di­me Çevik ve Şi­fa­nur Kısa ise Adı­ya­man'da mey­da­na gelen dep­re­min en­ka­zı al­tın­da ka­la­rak ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti­ler.
Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si, dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den öğ­ren­ci­le­ri ve diğer tüm 
va­tan­daş­lar için mev­lit prog­ra­mı dü­zen­le­ne­ce­ği­ni açık­la­dı.
Mev­lit prog­ra­mı­nın 24 Şubat, Cuma na­ma­zı ön­ce­si Bağ­ba­şı Kam­pü­sü'nde bu­lu­nan Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Camii'nde ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di. (SÜ­MEY­YE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR