Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 09:37

Vali H.​Mete Bu­ha­ra Pet­las’ı Zi­ya­ret Etti

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 11:14
Vali H.​Mete Bu­ha­ra Pet­las’ı Zi­ya­ret Etti

Vali H. Mete Bu­ha­ra, Pet­las Las­tik Fab­ri­ka­sı­nı zi­ya­ret ede­rek üre­tim aşa­ma­la­rı­nı ye­rin­de gördü.
Zi­ya­re­tin­de, Pet­las Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Özcan, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Mus­ta­fa­can Özcan ve fab­ri­ka yö­ne­ti­ci­le­rin­den bilgi alan Vali H. Mete Bu­ha­ra, “İlimiz eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi, bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zın is­tih­dam ka­pı­sı Pet­las Las­tik Fab­ri­ka­sı­nı zi­ya­ret ettik.
 İşçi kar­deş­le­ri­miz­le se­lam­laş­tık, soh­bet ettik. Fab­ri­ka­ya iliş­kin bil­gi­len­dir­me ve ev sa­hip­li­ği için Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Özcan ve fab­ri­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ruz." dedi.
Vali Bu­ha­ra’nın zi­ya­re­ti, yet­ki­li­ler­den fab­ri­ka­nın iş­le­yi­şi ve üre­tim hak­kın­da bil­gi­ler al­ma­sı ile sona erdi. (HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR