Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 21:01

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden açıklama

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kırşehir İli Kaman İlçesi Hirfanlı Baraj Gölü 6 ncı Bölge (30.000 m2’lik su yüzey alanı) mevkiinde yapılması planlanan 500 ton/yıl Kapasiteli Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştirme Tesisi projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamasında projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin gerekli görülmediğini bildirdi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-06-2022 15:40
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden açıklama

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede projeye ilişkin şu detaylar aktarıldı: “” T.C. Kırşehır Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarih ve 3598850 sayılı görüş yazısı ile Hirfanlı Baraj Gölü’nde 30.000 m²’lik su yüzey alanında 500 ton/yıl kapasiteli alabalık yetiştiriciliği üretimine ilişkin olarak ön izin verilmiştir Hirfanlı Baraj Gölü su yüzeyinde alabalık yetiştiriciliği için kullanılacak olan 30.000 m²’lik alan hazineden kiralanacaktır. Ayrıca, proje kapsamında çalışanların sosyal ihtiyaçları, yemin depolanması vb. için proje sahibi tarafından kara alanında arazi kiralaması yapılacak; gerekli izin ve olurlar alınmadan hiçbir faaliyette bulunulmayacaktır. Faaliyet kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılacak olan alan, ticari avcılık için kullanılmayacaktır. Proje ile yılda 500 ton porsiyonluk Alabalık (Onchoryncus mykiss) üretimi hedeflenmektedir. Proje kapsamında 30 m çaplı 12 adet ve 16 m çaplı 2 adet HDPE kafeslerle balık yetiştiriciliği yapılacaktır. Kuluçkahanelerden temin edilecek olan balık yavruları 400-500 grama kadar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Üretim bir dönem şeklinde yapılacak olup kafesler bir üretim yılı içerisinde bir kez kullanılacaktır. Besleme yem fabrikalarından temin edilecek ekstruder yemlerle yapılacaktır. Balıklar pazar ağırlığına (400-500 gr) geldikten sonra balık pompası (fish pomp) ile hasatları yapılacaktır. Müşteri talebi doğrultusunda canlı nakledilecekse suyla doldurulmuş tanklara yüklenecek, ölü nakledilecekse kasalara koyularak soğuk ortamda nakli sağlanacaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan HDPE kafeslerin üretici firma tarafından faaliyet alanında montajı gerçekleştirilecektir. Montaj aşamasında karada herhangi bir kazı veya tarama işlemi yapılmayacaktır. Kafesler faaliyet alanına demir çapalar ile monte edilecektir. Proje alanında ve kara alanında herhangi bir ağ yıkama işlemi gerçekleştirilmeyecek, ağ yıkama ve onarım işlemleri altyapı imkanı bulunan firmalar bünyesinde yaptırılacaktır. Planlanan projenin faydalı ömrü 15 yıl olmakla birlikte, ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilecek revizyonlarla proje ömrü uzatılabilecektir. İşbu rapora konu faaliyet 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi, Madde 28 Hayvansal ürünlerin üretimi, Kültür balıkçılığı projeleri (30 ton/yıl ve üzeri üretim) kapsamında olduğu için işbu Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. Projenin montaj ve kurulum aşamasında 5 personel, tesisin işletme aşamasında ise 2 su ürünleri mühendisi, 5 işci ve 2 gece bekçisi olmak üzere toplamda 9 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşletmede; yılda 365 gün, 3 vardiya esasına dayalı olarak 8 saat üzerinden günde 24 saat süre ile faaliyet gösterilecektir. İşletmenin inşaat giderleri kalemleri ağ kafesler, kuş kulesi, mooring sistemi, yemleme dubaları, ağlar, şamardalar vb. sabit ekipmanlardan oluşmaktadır. İşletmede ihtiyaç duyulacak olan tekne, jeneratör, balık boylama makinesi, balık taşıma tankları, kasa vb. alet ve ekipmanlar alet ekipman giderleri kalemini oluşturmaktadır. Tesis ile ilgili olarak yapılan tüm etüdler, proje, çizimler ve fizibilite raporu hazırlanması vs. kalemler ise etüd proje giderleri kalemini oluşturmaktadır. Proje ile yılda 500 ton porsiyonluk Alabalık (Onchoryncus mykiss) üretimi hedeflenmektedir. Proje kapsamında 30 m çaplı 12 adet ve 16 m çaplı 2 adet HDPE kafeslerle balık yetiştiriciliği yapılacaktır. Kuluçkahanelerden temin edilecek olan balık yavruları 400-500 grama kadar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Üretim bir dönem şeklinde yapılacak olup kafesler bir üretim yılı içerisinde bir kez kullanılacaktır. Besleme yem fabrikalarından temin edilecek ekstruder yemlerle yapılacaktır. Balıklar pazar ağırlığına (400-500 gr) geldikten sonra balık pompası (fish pomp) ile hasatları yapılacaktır. Müsteri talebi doğrultusunda canlı nakledilecekse suyla doldurulmuş tanklara yüklenecek, ölü nakledilecekse kasalara koyularak soğuk ortamda nakli sağlanacaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan HDPE kafeslerin üretici firma tarafından faaliyet alanında montajı gerçekleştirilecektir. Montaj aşamasında karada herhangi bir kazı veya tarama işlemi yapılmayacaktır. Kafesler faaliyet alanına demir çapalar ile monte edilecektir. Proje alanında ve kara alanında herhangi bir ağ yıkama işlemi gerçekleştirilmeyecek, ağ yıkama ve onarım işlemleri altyapı imkanı bulunan firmalar bünyesinde yaptırılacaktır. Planlanan projenin faydalı ömrü 15 yıl olmakla birlikte, ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilecek revizyonlarla proje ömrü uzatılabilecektir. İşbu rapora konu faaliyet 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek-2 Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi, Madde 28 Hayvansal ürünlerin üretimi, ç) Kültür balıkçılığı projeleri (30 ton/yıl ve üzeri üretim) kapsamında olduğu için işbu Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. İşletmede 2 su ürünleri mühendisi, 5 işci ve 2 gece bekçisi olmak üzere toplamda 9 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşletmede; yılda 365 gün, 3 vardiya esasına dayalı olarak 8 saat üzerinden günde 24 saat süre ile faaliyet gösterilecektir. 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” gereğince baraj ve göletlerde faaliyet gösterecek olan yetiştiricilik tesislerinin su ortamındaki etkilerinin değerlendirilmesi bu yönetmeliğe göre yapılacaktır. Söz konusu yönetmeliğin 14. maddesinin 5. Bendinde “Balık yetiştiriciliği tesislerinin, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği, oligotrofik veya mezotrofik gölet veya baraj göllerinde faaliyet göstermesi esastır” denilmektedir. 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında Ek-6 Yerüstü Su Kütlelerinin Trofik Seviyeleri başlığı altında Tablo 9: Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Ötrofikasyon Kriterleri dikkate alınarak analiz çalışmaları devam etmekte olup analizler Nisan ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na raporlanacaktır.  Son yıllarda su ürünlerine talebin oldukça artması, denizde kirlilik, aşırı avcılık gibi nedenlerle azalan balık stoklarının talebi karşılamada yetersiz kalması iç su balık yetiştiriciliğine ilgiyi arttırmıştır. Kafeslerde balık yetiştiriciliği; mevcut su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, çok düşük sermaye, çok kısa zamanda birim alandan azami verim elde edilebilmesiyle oldukça basit bir yetiştiricilik sistemidir. Kafes balıkçılığı; göller, baraj gölleri, göletler, akarsu gölcükleri ve büyükçe yapılmış sulama kanallarından belli çerçevelere takılmış ağ kafesler içinde balıkların tam kontrollü olarak bakılıp beslenmeleridir. Bu yetiştiricilik sistemi ile hem su kaynakları ekonomik olarak değerlendirilmekte, hem de bazı rizikolu sabit yatırımların yapılmasına gerek kalmamaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen su kaynaklarının sulama, enerji üretimi, taşkından koruma ve içme suyu gibi ülkeye sağladığı faydaların yanında, bu kaynaklarda mevcut su ürünlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayarak, adı geçen tesislerin inşası ile tarım arazileri daralan yöre halkına yeni iş sahaları açmak, ulaşım güçlüğü nedeniyle sahilden uzak bölgelerimizin protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olarak, dolayısı ile kafes balıkçılığı ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Ülkemizdeki iç su balıklarından Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) türünün, yetiştiriciliğinin kolay olması, pazar durumunun iyi olması ve ülkemiz sularının bu türün su isteklerine uygun olması sebebiyle başka bir alternatif düşünülmemiştir.

Proje ile yılda 500 ton porsiyonluk alabalık (Onchoryncus mykiss) üretimi hedeflenmektedir. Proje kafeste alabalık yetiştirme işletmesi kurulmasına yöneliktir. Proje kapsamında 30 m çaplı 12 adet ve 16 m çaplı 2 adet HDPE kafeslerle balık yetiştiriciliği yapılacaktır. Kuluçkahanelerden temin edilecek olan balık yavruları 400-500 grama kadar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Besleme yem fabrikalarından temin edilecek ekstruder yemlerle yapılacaktır.”

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR