Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 08:19

İLAN ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BASKANLIĞI

RESMİ İLANLAR
Giriş Tarihi : 12-11-2018 12:54   Güncelleme : 12-11-2018 12:54
İLAN ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BASKANLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCUR(KIRŞEHİR) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/567849
1-İdarenin 
A)Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cadde No: 12 
  06510  Çukuramber ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702  -  3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  internet adresi  
2- İhale konusu hizmetin 
A) Niteliği, türü ve miktarı : MUCUR(KIRŞEHİR) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS  JEOLOJİK-JEOTEKNİK   ETÜT HAZIRLANMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
  idari şartnameden ulaşılabilir.
B) Yapılacağı yer : MUCUR(KIRŞEHİR)
C) Süresi : işe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür
 
3- İhalenin 
a)Yapılacağı yer : İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK   MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 
  
b)Tarihi ve saati : 10.12.2018  -  11:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu için yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren jeoloji mühendislik veya jeofizik mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilere belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu için alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Altyapı, üstyapı veya parsel bazında jeolojik-jeoteknik (zemin) etüt çalışmaları,
b) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt veya Mikro bölgeleme etüt çalışmalarıdır.
Yukarıdaki maddelerden herhangi birine uygun belgenin sunulması yeterlidir.
NOT: Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar / Çankaya / ANKARA adresine veya aynı Başkanlığın Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Halk Ekmek Fabrikası Karşısı No:24/E Macunköy/Ankara adresine ihale doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra: İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar / Çankaya / ANKARA adresine alınacaktır. Adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, GELEN EVRAK KISMI, KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR /ÇANKAYA /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri Kanunun 38'inci maddesine öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
Basın No: 305
AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR