Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 18:47

Sağ­lık Mü­dü­rü De­ğir­men­ci­oğ­lu Mucur Dev­let Has­ta­ne­si’ni in­ce­le­di

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2023 09:38
Sağ­lık Mü­dü­rü De­ğir­men­ci­oğ­lu Mucur Dev­let Has­ta­ne­si’ni in­ce­le­di

KIR­ŞE­HİR İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ertan De­ğir­men­ci­oğ­lu ya­kın­da hiz­me­te açı­la­cak olan Kır­şe­hir İl Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Mucur Dev­let Has­ta­ne­si yeni hiz­met bi­na­sı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek Baş­he­kim ve il­gi­li so­rum­lu­lar­dan bil­gi­ler ala­rak is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du.Zi­ya­re­te Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Enis Behiç Yaşlı da eşlik eder­ken, Sağ­lık Mü­dü­rü De­ğir­men­ci­oğ­lu, has­ta­ne­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler aldı ve he­def­le­ri­nin en kısa sü­re­de has­ta­ne­nin Mucur hal­kı­na en iyi şe­kil­de hiz­met ver­me­si ol­du­ğu­nu ifade etti.
(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR