Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:07

Kır­şe­hir'de "Şeyma ve Hasan ci­na­ye­ti" sa­nık­la­rı­na iki­şer kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hapis ce­za­sı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2023 09:37
Kır­şe­hir'de

Kır­şe­hir'de 2 genci öl­dür­dük­ten sonra ce­set­le­ri­ni Kı­zı­lır­mak'a atan 2 sa­nı­ğa iki­şer kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hapis ce­za­sı ve­ril­di.
Kır­şe­hir Ağır Ceza Mah­ke­me­sin­de­ki du­ruş­ma­ya, tu­tuk­lu sa­nık­lar Ş.E. ve S.A, Ses ve Gö­rün­tü Bi­li­şim Sis­te­mi (SEGBİS) ara­cı­lı­ğıy­la ka­tıl­dı. Sanık ve müş­te­ki avu­kat­la­rı­nın yanı sıra mak­tul­ler Şeyma Demir ve Hasan Ay­do­ğan'ın aile­le­ri de sa­lon­da hazır bu­lun­du.
Sa­vun­ma­sı alı­nan sanık Ş.E, ön­ce­ki du­ruş­ma­lar­da ver­di­ği ifa­de­le­ri tek­rar et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, ken­di­si­nin kor­ku­dan S.A'nın iş­le­di­ği suç­la­ra ses çı­ka­ra­ma­dı­ğı­nı, ey­lem­ler için fikir bir­li­ği için­de ol­ma­dık­la­rı­nı ileri sürdü.
Sanık S.A, mah­ke­me­ye su­nu­lan ses ka­yıt­la­rı­na iliş­kin, "Ses kay­dı­nın in­ce­len­me­si­ni is­ti­yo­rum. Eğer suç­la­rı ben iş­le­diy­sem Ş.E'nin ha­be­ri yoksa de­lil­le­ri yok etmek için onu niye öl­dür­me­dim?" dedi.
Müş­te­ki­ler, sa­nık­la­rın en ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı talep etti.
Mah­ke­me he­ye­ti, tu­tuk­lu­luk hal­le­ri­nin de­va­mı­na karar ver­di­ği Ş.E. ve S.A'yı "ca­na­var­ca hisle kas­ten öl­dür­me" su­çun­dan iki­şer kez ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet, "ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­ma" su­çun­dan 15'er yıl, "ni­te­lik­li cin­sel sal­dı­rı" su­çun­dan da 22'şer yıl hapis ce­za­sı­na çarp­tır­dı.
Karar son­ra­sın­da mah­ke­me sa­lo­nun­da "Ada­let ye­ri­ni buldu" diyen Şeyma Demir ve Hasan Ay­do­ğan'ın ya­kın­la­rı ad­li­ye çı­kı­şın­da göz­ya­şı döktü.
Müş­te­ki avu­ka­tı Meh­met Ali Alan, ad­li­ye önün­de ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­mu­oyun­da "Kı­zı­lır­mak ci­na­ye­ti" ola­rak bi­li­nen olay­la il­gi­li bugün 2 genci acı­ma­sız­ca öl­dü­ren­le­re ce­za­la­rı­nın ve­ril­di­ği­ni söy­le­di.
Bu tür suç­la­ra idam ce­za­sı ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Alan, "Böyle al­çak­ça, vah­şi­ce ci­na­yet Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde belki bir ilk­tir. Kır­şe­hir Ağır Ceza Mah­ke­me­si hakkı, ada­le­ti tat­bik etti. 
Bu olay ibret olsun ve bir daha ül­ke­miz­de ger­çek­leş­me­sin." diye ko­nuş­tu.
Olay
Kır­şe­hir'de Mart 2022'de kay­bo­lan Şeyma Demir ve Hasan Ay­do­ğan'ın oto­mo­bi­li, Bağ­ba­şı Ma­hal­le­si Ağ­ba­yır mev­ki­sin­de bu­lun­muş­tu.
Genç­ler­den Demir'in ce­se­di 27 Mart'ta Kı­zı­lır­mak kı­yı­sın­da bu­lu­nup Ak­ça­ağıl kö­yün­de def­ne­dil­miş, Ay­do­ğan'ın ce­se­di de 77 gün sonra Kı­zı­lır­mak üze­rin­de­ki Sa­rı­yah­şi Köp­rü­sü al­tın­da bu­lu­nup De­de­li kö­yün­de top­ra­ğa ve­ril­miş­ti.
Olay­la il­gi­li Kır­şe­hir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şu­be­si ekip­le­rin­ce ya­ka­la­nan Ş.E. ve S.A. tu­tuk­lan­mış, sa­nık­lar hak­kın­da Kır­şe­hir Ağır Ceza Mah­ke­me­sin­de dava açıl­mış­tı. (HABER MER­KEZİ)    

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR