Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:00

“Genel Baş­ka­nı­mız İnce’nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lık sü­re­ci­ni baş­la­ta­ca­ğız…”

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2023 09:23
 “Genel Baş­ka­nı­mız İnce’nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lık sü­re­ci­ni baş­la­ta­ca­ğız…”

Gülay Mem­le­ket Par­ti­si İl Baş­ka­nı Gülay Bal­ta­lık, 6’lı Masa ola­rak tabir edi­len Mil­let İtti­fa­kı’ndan İYİ Parti li­de­ri Meral Ak­şe­ner’in CHP li­de­ri Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun aday­lı­ğı­na karşı çı­ka­rak bo­zul­ma­sı­nı de­ğer­len­dir­di.
“Mil­let İtti­fa­kı­nın Tür­ki­ye en­ka­zı 14 da­ki­ka sürdü” diyen Baş­kan Gülay Bal­ta­lık, Mem­le­ket Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Mu­har­rem İnce’nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı­nı önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­la­ta­cak­la­rı­nı da be­lir­te­rek, şun­la­rı ifade etti:
“6'lı Ma­sa­nın yak­la­şık 1 yıl­dır mil­le­ti oya­la­ma­sı­nın perde ar­ka­sı­nı hep bir­lik­te gör­dük.
Tür­ki­ye'nin ih­ti­ya­cı olan her şeyi nokta atışı ön­gö­rü­le­ri­miz­le va­tan­da­şa söy­lü­yor­duk fakat bir yanda Mil­let bir yanda Cum­hur di­ye­rek sü­rek­li ön­gö­rü­le­ri­mi­zi gör­me­mez­lik­ten ge­len­ler şimdi mil­let için ça­lış­tı­ğı­mı­zın ve ger­çek­çi ol­du­ğu­mu­zu da far­kı­na vardı.
“Genel Baş­ka­nı­mız Mu­har­rem İnce, Mil­let İtti­fa­kı­nın ya­şa­dı­ğı süreç ve Tür­ki­ye ger­çek­le­ri­ni sa­nı­yo­rum son bir yıl­dır her plat­form­da an­la­tı­yor­du. 10 Ara­lık 2022 ta­ri­hin­de Mil­let İtti­fa­kı­nın ya­şa­dı­ğı du­ru­mu hal­kın gözü önüne ser­miş­ti o za­man­lar­da biz­le­re gü­len­ler şimdi ger­çe­ği gördü. İşte bu durum mil­le­tin ak­lıy­la alay et­mek­tir.
 Ya­şa­nan durum ve ge­li­nen nokta hal­kın gün­de­min­den uzak kal­ma­nın ek­ran­la­ra yan­sı­ma­sı­dır.
“Tür­ki­ye eko­no­mik kriz­den ge­çi­yor­ken halk pe­ri­şan du­rum­day­ken 10 ilde asrın fe­la­ke­ti dep­rem mey­da­na gel­miş­ken Mil­let İtti­fa­kı­nın aday tar­tış­ma­sı­nı si­ya­si ah­lak­sız­lık ola­rak gö­rü­yo­ruz. Biz yine Tür­ki­ye'de ya­şa­yan Kür­dün, Türk'ün, Lazın, Çer­ke­zin, Zaza'nın, Ale­vi­nin, Sünni’nin top­lu­mun her ke­si­mi­nin hak­kı­nı ara­ya­cak ve daima doğru olanı an­la­ta­ca­ğız. Ve ger­çe­ği­mi­zi akıl­la, ah­lak­la ada­let­le an­lat­ma­ya da devam ede­ce­ğiz.
 Onlar ada­yı­mız şu bu söy­lem­le­ri­ni devam et­ti­re dur­sun­lar, biz Mem­le­ket Par­ti­si ola­rak süreç baş­la­dık­tan sonra hal­kın des­te­ğiy­le kim­se­nin adamı ol­ma­yan yal­nız­ca ken­di­ni halka ada­yan Mu­har­rem İnce'nin Cum­hur­baş­ka­nı aday­lık sü­re­ci­ni baş­la­ta­ca­ğız.
 Bunun için de 100.000 imza şartı var za­ma­nın­dan önce de bu im­za­lar tes­lim edi­lecek Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ne ha­yır­lı uğur­lu olsun.”
(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR