Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 08:10

Kır­şe­hir’deki üre­ti­ci­ler Uzman Eller Pro­je­si ile gü­lü­yor!..

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2023 09:20
Kır­şe­hir’deki üre­ti­ci­ler Uzman Eller Pro­je­si ile gü­lü­yor!..

Uzman Eller Pro­je­le­ri­nin Des­tek­len­me­si doğ­rul­tu­sun­da Kır­şe­hir’de Uzman Eller Pro­je­le­ri­nin Kont­rol ve İzleme ça­lış­ma­la­rı Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nün yet­ki­li per­so­nel­le­ri ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lü­yor.
Bu kap­sam­da ili­miz Mer­kez’e bağlı De­ğir­men­ka­şı, Ça­dır­lı Ha­cı­yu­suf, Ka­ra­lar, Ka­ra­bo­ğaz ve Mucur il­çe­mi­ze bağlı İnaç kö­yün­de uy­gu­la­nı­yor, “Bü­yük­baş Süt Sı­ğır­cı­lı­ğı’’ pro­je­le­ri zi­ya­ret edil­miş olup pro­je­le­rin ba­şa­rıy­la devam et­ti­ği bil­di­ri­li­yor.
Bu arada Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı, “Kır­sal Kal­kın­ma­da Uzman Eller” pro­je­le­ri­ne 2023 yılı baş­vu­ru­la­rı­nın baş­la­dı­ğı­nı du­yur­du. Baş­vu­ru­su uygun bu­lu­nan gi­ri­şim­ci­le­re 250 Bin TL'ye kadar %100 hibe des­te­ği ve­ri­lecek.
Tarım Re­for­mu Genel Mü­dür­lü­ğü Kır­sal Kal­kın­ma Daire Baş­kan­lı­ğın­ca 81 ilde yü­rü­tü­len Kır­sal Kal­kın­ma Des­tek­le­ri Kap­sa­mın­da Kır­sal Kal­kın­ma­da Uzman Eller Pro­je­le­ri 2023 yılı baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı.
Kır­sal Kal­kın­ma Des­tek­le­ri Kap­sa­mın­da Kır­sal Kal­kın­ma­da Uzman Eller Pro­je­si kap­sa­mın­da kır­sal­da ya­şa­yan/ya­şa­ma­yı ta­ah­hüt eden tarım, hay­van­cı­lık, or­man­cı­lık, gıda ve su ürün­le­ri alan­la­rın­da eği­tim veren üni­ver­si­te­le­rin fa­kül­te ve mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı ile Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağlı tarım, hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve sağ­lı­ğı, la­bo­ra­tu­var hiz­met­le­ri ve gıda tek­no­lo­ji­si alan­la­rın­da eği­tim veren lise ve dengi okul­lar­dan mezun ki­şi­le­re bit­ki­sel üre­tim, hay­van­cı­lık, gıda ve su ürün­le­ri sek­tör­le­rin­de uy­gu­la­ya­cak­la­rı pro­je­ler için hibe des­te­ği ve­ri­lecek.
SON GÜN 8 MAYIS
Mev­zu­at­ta be­lir­ti­len ni­te­lik­le­ri ta­şı­yan gi­ri­şim­ci­le­ri­miz, e-dev­let şif­re­le­ri­ni kul­la­na­rak 8 Mayıs 2023 ta­ri­hi saat 23:59'a kadar https://​uz­ma­nel­ler.​ta­ri­mor­man.​gov.​tr ad­re­si üze­rin­den on­li­ne ola­rak baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­bi­lir­ler. Baş­vu­ru­da zo­run­lu olan belge ve do­kü­man­lar da on­li­ne yük­le­necek.
Baş­vu­ru ko­şul­la­rı­nın yer al­dı­ğı 2023/5 No.​lu Teb­liğ ve Teb­li­ğe bağlı gün­cel uy­gu­la­ma esas­la­rı aynı link­te yer alı­yor. (Sümeyye Kılıç)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR