Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 21:24

Mucur Kay­ma­kam­lı­ğı’ndan Çağ­la­yan Kar­deş­ler’e pla­ket

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-02-2023 12:00   Güncelleme : 27-02-2023 12:06
Mucur 
Kay­ma­kam­lı­ğı’ndan 
Çağ­la­yan Kar­deş­ler’e pla­ket

6 Şubat ta­ri­hin­de Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na gelen ve 11 ili et­ki­le­yen dep­rem fe­la­ke­ti ne­de­niy­le 16.02.2023 ta­ri­hin­de dü­zen­le­nen "Tek Yürek" yar­dım kam­pan­ya­sı­na 1 mil­yon lira TL ba­ğış­ta bu­lu­nan Mu­cur­lu iş in­san­la­rı aynı za­man­da Mucur Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Fer­hat Çağ­la­yan ve kar­de­şi Murat Çağ­la­yan’a Mucur Kay­ma­ka­mı Osman Şahin ta­ra­fın­dan pla­ket ve­ril­di.
Kay­ma­kam Osman Şahin, ma­ka­mın­da ağır­la­dı­ğı Fer­hat ve Murat Çağ­la­yan’ı dep­rem­ze­de­le­re yap­tı­ğı yar­dım­lar­dan do­la­yı kut­la­dı ve te­şek­kür etti.
Kay­ma­kam Şahin, ay­rı­ca 11 ilde ya­şa­nan büyük dep­rem fe­la­ke­ti ne­de­niy­le 
açı­lan yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na Mucur’da ayni ve nakdi ola­rak yar­dım­da bu­lu­nan tüm va­tan­daş­la­ra te­şek­kür etti ve ya­pı­lan yar­dım­la­rı böl­ge­ye en hızlı şe­kil­de ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR