Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 22:22

BELEDİYEDEN PSİKO­SOS­YAL DES­TEK

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-02-2023 11:58
BELEDİYEDEN PSİKO­SOS­YAL DES­TEK

KIR­ŞE­HİR Be­le­di­ye­si, dep­rem­den et­ki­le­nen aile­le­ri­miz­le psi­ko­sos­yal des­tek için bir araya ge­li­yor.
6 Şubat’ta Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 11 ilde büyük ka­yıp­la­ra neden olan dep­re­min ar­dın­dan Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kır­şe­hir İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü (AFAD) ile ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de dep­rem böl­ge­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­mak üzere baş­lat­tı­ğı Yar­dım Kam­pan­ya­sı­na des­tek­ler yoğun bir şe­kil­de devam eder­ken, il için­de ve dep­rem böl­ge­sin­de­ki il­le­re yar­dım­lar da ara­lık­sız sü­rü­yor.
Yar­dım Kam­pan­ya­sı için ih­ti­yaç mad­de­le­ri 18 Şubat’tan iti­ba­ren Neşet Ertaş Kül­tür Sanat Mer­ke­zi ye­ri­ne Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si’ndeki Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si Halk Ekmek Fab­ri­ka­sı üze­rin­de bu­lu­nan Sos­yal yar­dım Mer­ke­zi’nde top­lan­ma­ya devam edi­yor.
“Bu fe­la­ke­ti da­ya­nış­ma için­de aşa­ca­ğız” diyen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, 24 Şubat 2023 Cuma günü (bugün) saat 17:00’da Neşet Ertaş Kül­tür Sanat Mer­ke­zi’nde dep­rem­den et­ki­le­nen aile­le­ri­miz­le psi­ko­sos­yal des­tek için bu­lu­şa­cak­la­rı­nı ifade etti ve yine hafta için her gün belli sa­at­ler­de Neşet Ertaş Kül­tür Sanat Mer­ke­zi’nde dep­rem­ze­de ço­cuk­la­rı­mız­la ala­nın­da uzman ki­şi­ler­ce bir araya ge­li­ne­rek da­ya­nış­ma ve psi­ko­sos­yal des­tek sağ­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
Dep­rem böl­ge­sin­de­ki son resmi ve­ri­le­re göre 43 binin üze­rin­de can kaybı ve 139 bin yı­kıl­mış ya da yı­kı­la­cak bina ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Eki­ci­oğ­lu, bu fe­la­ke­ti da­ya­nış­ma için­de aşmak için hep bir­lik­te ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di.
AFAD Durum Bel­ge­si olan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si Halk Oto­büs­le­rin­den de üc­ret­siz ola­rak fay­da­la­na­bi­li­yor­lar. Kır­şe­hir'deki dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rıl­mak üzere odun kömür yar­dım­la­rı ise Eski Ka­ra­yol­la­rı şan­ti­ye­sin­de top­lan­ma­ya devam edi­yor. (HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR