Mucur Gazetesi
HV
21 NİSAN Pazar 09:06

Dep­rem­den et­ki­le­nen ga­ze­te­le­re ikin­ci des­tek pa­ke­ti onay­lan­dı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-02-2023 11:57
Dep­rem­den et­ki­le­nen ga­ze­te­le­re ikin­ci des­tek pa­ke­ti onay­lan­dı

DEP­REM böl­ge­sin­de­ki ga­ze­te­le­re maddi des­tek sağ­lan­ma­sı­na, ga­ze­te­le­rin mev­zu­atın bazı hü­küm­le­rin­den muaf tu­tul­ma­sı­na ve ga­ze­te­ci­le­re ve­ri­lecek borç para mik­ta­rı­nın ar­tı­rı­la­rak geri öde­me­le­rin er­te­len­me­si­ne karar ve­ril­di.
Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu 31. Dönem 6. Top­lan­tı­sı, ikin­ci gün otu­ru­mu­nun ar­dın­dan sona erdi. İstan­bul’da bu­lu­nan Genel Mü­dür­lük bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da, Ku­ru­mun 2022 Yılı Bi­lan­ço­su, Gelir Tab­lo­su ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Fa­ali­yet Ra­po­ru ile De­net­çi­ler Ra­po­ru’nun oy­la­na­rak ka­bu­lü­nün ar­dın­dan Yö­ne­tim Ku­ru­lu ib­ra­sı onay­lan­dı. Daha sonra Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun tek­lif ve öner­ge­le­ri; İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Ko­mis­yon­la­rı­nın gö­rüş­le­ri alı­na­rak oy­la­ma­ya su­nul­du. Genel Kurul, oy­la­ma so­nun­da aşa­ğı­da­ki ka­rar­la­rı aldı.
DEP­REM BÖL­GESİNDEKİ GA­ZE­TE­LE­RE MADDİ YAR­DIM YA­PI­LA­CAK
Basın der­nek­le­ri­ne ve azın­lık ga­ze­te­le­ri­ne ve­ri­lecek 800 bin Türk Li­ra­sı­nın, dep­rem böl­ge­sin­de­ki 10 ilde ya­yın­la­nan ga­ze­te­le­re zarar du­rum­la­rı­na göre Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek şe­kil­de da­ğı­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. Yar­dım­dan, resmi ilan ya­yın­la­ma hakkı bu­lu­nan veya bek­le­me sü­re­si içe­ri­sin­de bu­lu­nan ga­ze­te­ler de ya­rar­la­na­bi­lecek. Ga­ze­te­ler yar­dım­dan fay­da­lan­mak için 31 Mart 2023 ta­ri­hi­ne kadar baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Yar­dım­lar, ga­ze­te­le­rin idari ofis­le­ri­nin hasar du­ru­mu­na göre be­lir­le­necek pu­an­la­ma­ya göre ya­pı­la­cak.
RESMİ İLAN VE REK­LAM YÖ­NET­MELİĞİ’NİN BAZI HÜ­KÜM­LERİNDEN MUAFİYET
Dep­rem böl­ge­sin­de­ki 10 ilde ya­yın­la­nan ga­ze­te­ler, Resmi İlan ve Rek­lam Yö­net­me­li­ği­nin as­ga­ri fiili satış şart­la­rı­na iliş­kin hü­küm­le­rin­den 1 Ocak 2024 ta­ri­hi­ne kadar muaf ola­cak.​Bu ga­ze­te­le­re ait in­ter­net haber si­te­le­ri­nin resmi ilan ya­yın­la­ma ta­le­bi­ne iliş­kin 31 Mart 2023 olan baş­vu­ru sü­re­si 30 Ha­zi­ran 2023 ta­ri­hi­ne, as­ga­ri tra­fik şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri için daha önce 30 Eylül 2023 ola­rak be­lir­le­nen tarih ise 1 Ocak 2024 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı.Ay­rı­ca uy­gu­la­ma sü­re­si­nin, dep­re­min et­ki­si­nin devam et­me­si ha­lin­de 3 ay veya daha fazla sü­rey­le uza­tıl­ma­sın­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu yet­ki­li kı­lın­dı.
GA­ZE­TECİLERE VERİLECEK BORÇ PARA MİKTARI AR­TI­RIL­DI, ÖDEME SÜ­RE­LERİ UZA­TIL­DI
Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan afet böl­ge­sin­de­ki ba­sın­da fik­ren ve be­de­nen ça­lı­şan­la­ra ve­ri­len borç para mik­ta­rı­nın iki kat ar­tı­rıl­ma­sı öne­ri­si de Genel Kurul ta­ra­fın­dan kabul edil­di. Dep­rem böl­ge­sin­de görev yapan basın ça­lı­şan­la­rı, ala­cak­la­rı borç pa­ra­nın geri öde­me­si­ni 6 aya kadar er­te­le­ye­bi­lecek.
Sü­re­li ya­yın­la­ra ve­ri­lecek kre­di­ler için 2023 yı­lın­da yüzde 14,30 faiz uy­gu­la­na­cak.
GENEL MÜDÜR ER­KI­LINÇ, BASIN SEK­TÖ­RÜ­NE YÖNELİK DEP­REM RA­PO­RU­NU SUNDU
Top­lan­tı­da Genel Müdür Cavit Er­kı­lınç, Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Mesut Onat baş­kan­lı­ğın­da, Hukuk Mü­şa­vi­ri Bilal Kı­lınç ve şube mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile oluş­tu­ru­lan he­ye­tin dep­re­min et­ki­le­di­ği il­ler­de ya­yın­la­nan ga­ze­te­le­re yö­ne­lik ha­zır­la­dı­ğı saha ra­po­ru­na iliş­kin Genel Kurul üye­le­ri­ne bilgi verdi.
Gö­rev­len­dir­di­ği he­ye­tin 15-21 Şubat 2023 ta­rih­le­ri ara­sın­da dep­re­min et­ki­le­di­ği il­ler­de­ki basın ku­ru­luş­la­rı ve ga­ze­te­ci­le­ri zi­ya­ret ede­rek du­rum­la­rı­na iliş­kin ay­rın­tı­lı bir rapor ha­zır­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­kı­lınç, afe­tin ilk an­la­rın­dan iti­ba­ren Kurum ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şe­ni yap­tık­la­rı­nı, dep­rem böl­ge­sin­de­ki basın ça­lı­şan­la­rı­nın sa­ha­da da ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Böl­ge­de 130 ga­ze­te iş­let­me­si­nin ve 654 ga­ze­te ça­lı­şa­nı­nın dep­rem­den et­ki­len­di­ği bil­gi­si­ni veren Er­kı­lınç, vefat eden 26 basın ça­lı­şa­nı­na rah­met di­le­ye­rek üzün­tü­sü­nü dile ge­tir­di.
Ha­zır­la­nan ra­po­run böl­ge­de­ki ga­ze­te­ci­le­re ve­ri­lecek des­tek­ler bağ­la­mın­da ol­duk­ça önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Er­kı­lınç, “Ku­ru­mu­muz ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len heyet böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­muş­tur. Bu kap­sam­da yet­ki­li­ler­le gö­rü­şü­lür­ken şube mü­dür­le­ri­miz ile durum de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lıp 130 sü­re­li ya­yı­nın im­ti­yaz sa­hi­bi ve yak­la­şık 80 basın men­su­bu ile bir araya ge­lin­miş­tir. Bu zor gün­ler­de de ba­sı­nı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya de­va­me­de­ce­ğiz. Basın ku­ru­luş­la­rı­nın hak kaybı ya­şa­ma­ma­sı için mev­zu­at dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­lı­yor. Maddi yar­dım nok­ta­sın­da da ge­re­ken­ler ya­pıl­mak­ta­dır. Böyle za­man­lar­da ba­sı­nın önemi daha da art­mak­ta­dır. 69 ga­ze­te­mi­zin bi­na­sı hasar gördü. AFAD ko­or­di­nas­yo­nun­da ge­rek­li tüm do­na­nım­la­ra sahip ‘Basın Kon­tey­ner­le­ri’ ku­ru­la­rak ga­ze­te­ci­lik fa­ali­ye­ti­nin ak­sa­ma­dan de­va­mı­nın sağ­lan­ma­sı­na ça­lı­şı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Top­lan­tı­nın so­nun­da görev sü­re­le­ri sona eren Genel Kurul Üye­le­ri Şev­ket Erzen, Ümit Sön­mez ve Şev­ket Ka­ra­han’a pla­ket tak­di­mi ya­pıl­dı.
Bu top­lan­tıy­la bir­lik­te Basın İlan Ku­ru­mu 31. Dönem Genel Ku­ru­lu görev sü­re­si­ni ta­mam­la­mış oldu. Yeni üye­le­rin ka­tı­la­ca­ğı 32. Dönem Genel Ku­ru­lu Üye­le­ri ise ilk top­lan­tı­sı­nı 24 Şubat 2023 Cuma günü ger­çek­leş­ti­re­rek Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve De­net­çi­ler Ku­ru­lu üye­le­ri­ni be­lir­le­yecek. (HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR