Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 21:59

Onat’tan afet böl­ge­sin­de­ki ga­ze­te­ci­le­re zi­ya­ret

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-02-2023 11:56
Onat’tan afet böl­ge­sin­de­ki  ga­ze­te­ci­le­re zi­ya­ret

Basın İlan Ku­ru­mu Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Mesut Onat, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­ler­den et­ki­le­nen il­ler­de­ki ga­ze­te iş­let­me­le­ri­ni ve ga­ze­te­ci­le­ri zi­ya­ret ede­rek du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi aldı. Onat, ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için Kurum ola­rak el­le­rin­den gelen tüm des­te­ğin ve­ri­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
Tür­ki­ye, iki büyük dep­rem fe­la­ke­ti­nin ya­ra­la­rı­nı sar­ma­ya ça­lı­şı­yor. 10 ilde büyük yı­kı­ma sebep olan dep­rem­ler­de basın ca­mi­ası da büyük ya­ra­lar aldı. Basın İlan Ku­ru­mu Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Mesut Onat, dep­rem böl­ge­sin­de büyük zor­luk­lar içe­ri­sin­de gö­rev­le­ri­ni sür­dür­me­ye ça­lı­şan ga­ze­te iş­let­me­le­ri­ni ve ga­ze­te­ci­le­ri zi­ya­ret etti.
10 ili kap­sa­yan zi­ya­ret­ler 15 Şubat 2023 ta­ri­hin­de Adana’dan baş­la­dı. Ar­dın­dan sı­ra­sıy­la Os­ma­ni­ye, Hatay, Kah­ra­man­ma­raş, Ga­zi­an­tep, Kilis, Di­yar­ba­kır, Şan­lı­ur­fa, Adı­ya­man ve Ma­lat­ya il­le­rin­de te­mas­lar­da bu­lu­nul­du.
Zi­ya­ret­ler­de basın ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­riy­le gö­rü­şü­le­rek dep­rem­den zarar gören ga­ze­te­ci­le­rin du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi alın­dı, basın ku­ru­luş­la­rı­nın ve baskı te­sis­le­ri­nin dep­rem son­ra­sı fi­zi­ki şart­la­rı de­ğer­len­di­ril­di.
Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Onat, ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sın­da ya­ra­la­nan Ana­do­lu Ajan­sı Di­yar­ba­kır Bölge Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li mu­ha­bir­ler­den Bes­ta­mi­Bod­ruk’u da Dicle Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’nde zi­ya­ret ede­rek geç­miş olsun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Dep­rem böl­ge­sin­de­ki te­mas­la­rın­da Onat’a, Basın İlan Ku­ru­mu Hukuk Mü­şa­vi­ri Bilal Kı­lınç ve il mü­dür­le­ri eşlik etti.
YA­RA­LA­RIN 
SA­RIL­MA­SI İÇİN MÜ­CA­DE­LE EDİYORUZ
Çok sa­yı­da ga­ze­te­ci­nin de ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği afe­tin iz­le­ri­nin si­lin­me­si için ülke ça­pın­da büyük ve öz­ve­ri­li bir mü­ca­de­le yü­rü­tül­dü­ğü­nü kay­de­den Onat, basın ca­mi­ası­nın dep­rem­den et­ki­le­nen basın men­sup­la­rı için ke­net­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı.
Ül­ke­miz­de uzun yıl­lar­dır ba­sı­nın en büyük des­tek­çi­si olan Basın İlan Ku­ru­mu’nun üze­ri­ne dü­şe­ni yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Onat, “Afet­ten et­ki­le­nen basın men­sup­la­rı için ilk gün­den iti­ba­ren maddi ve ma­ne­vi her türlü des­te­ği ver­mek için ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük. 
Dep­rem böl­ge­sin­de­ki sos­yal ve psi­ko­lo­jik ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sın­da yerel basın ha­ya­ti önem ta­şı­mak­ta­dır. Bu nok­ta­da, dep­rem böl­ge­sin­de­ki basın ku­ru­luş­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri için ge­re­ken tüm des­tek ve­ri­le­cek­tir. Vefat eden basın men­sup­la­rı­nın ge­ri­de kalan ya­kın­la­rı­na ve ya­ra­la­nan basın men­sup­la­rı­na yö­ne­lik basın ca­mi­ası üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pa­cak­tır” dedi.
Zi­ya­ret ile ala­ka­lı ha­zır­la­nan rapor, bu hafta top­la­na­cak olan Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu­na su­nu­la­cak. Genel Ku­ru­lun basın ku­ru­luş­la­rı­na yö­ne­lik des­tek­le­ri içe­ren önem­li ka­rar­la­rı al­ma­sı bek­le­ni­yor. 
(BİK BÜL­TEN)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR