Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:22

AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal, 2 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-01-2023 09:34
AK Parti Kır­şe­hir İl  Baş­ka­nı Seher Ünsal,  2 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di

AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal 2 yıl­lık baş­kan­lık dö­ne­mi­ni de­ğer­len­di­rir­ken, bu­gü­ne kadar yap­tık­la­rı­nı ve 2023 yı­lın­da ya­pı­la­cak hiz­met ve ya­tı­rım­lar hak­kın­da Kır­şe­hir ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­di.
AK Parti İl Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len basın top­lan­tı­sı­na AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Emre Bek­de­mir ile bir­lik­te İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı Emre De­mir­ci, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ali Demir, Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem Düğer ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Hay­dar Bil­gin ile Kır­şe­hir'deki ya­zı­lı ve gör­sel basın ku­ru­luş­la­rı­nın sa­hip­le­ri, ajans mu­ha­bir­le­ri ile tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Baş­kan Seher Ünsal, top­lan­tı­ya tüm ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­rin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü kut­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı.
13 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne tevdi edi­len gö­re­vi iki yıl­dır en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek için bütün gü­cü­nü har­ca­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Seher Ünsal, şun­la­rı söy­le­di:
“Kır­şe­hir 2023 yı­lın­da ya­pı­la­cak yeni ya­tı­rım ve hiz­met­ler­le in­şal­lah Orta Ana­do­lu’nun par­la­yan yıl­dı­zı ola­cak­tır. Bugün Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­mi­zin hemen ya­nın­da de­mir­yo­lu­na, ha­va­yo­lu­na, de­niz­yo­lu­na en kısa sü­re­de ula­şan bir oto­ba­nı­mız var. Kır­şe­hi­ri­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si olan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­mi­zin ge­niş­le­til­me­si ka­ra­rı çıktı. 141 hek­tar ge­niş­le­ti­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­mi­zi ya­tı­rım­cı­la­rı­mı­za tah­sis et­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Tabi bu ko­nu­da ciddi ya­tı­rım­cı­la­ra tah­si­si için de da se­çi­ci ola­ca­ğız.. Çevre Yolu pro­je­miz ihale aşa­ma­sı­na ge­ti­ril­di. Bu yolun ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için ça­lış­ma­la­rı­na ve İki­za­ra­sı Kent Park’ın de­va­mın­da ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rı­lan Mil­let Bah­çe­si için de katkı sunan Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za da te­şek­kür edi­yo­rum. İnşal­lah bu­ra­lar­da is­tim­lak edil­me­si ge­re­ken yer­ler var. İnşal­lah bu ça­lış­ma­lar da kısa sü­re­de ta­mam­la­nır ve öde­ne­ği hazır olan Mil­let Bah­çe­si kısa sü­re­de ya­pı­la­rak hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nu­lur.
“Ma­lu­mu­nuz hü­kü­me­ti­miz dö­ne­min­de Kır­şe­hir pek çok alan­da hiz­met ve ya­tı­rım aldı. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de son 20 yılda Kır­şe­hir’e de­va­sa ya­tı­rım­lar ya­pıl­dı, pek çok so­run­lar or­ta­dan kal­dı­rıl­dı.
İnşal­lah önü­müz­de­ki sü­reç­te de Tür­ki­ye Yüz­yı­lı viz­yo­nu he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da şeh­ri­mi­ze ya­tı­rım­la­rı­mız devam edecek. İşte son ola­rak şeh­ri­mi­ze teş­rif eden Sayın Milli Eği­tim Ba­ka­nı­mız Mahut Özer de pek çok güzel müj­de­ler verdi. 200 ya­tak­lı Uy­gu­la­ma Oteli ba­kan­lı­ğı­mı­zın büt­çe­si ile en kısa sü­re­de ta­mam­la­na­rak Kır­şe­hir hal­kı­nın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak. Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­mı­zın Kır­şe­hir’deki ya­tı­rım büt­çe­si 330 mil­yon li­ra­dan 710 mil­yon li­ra­ya çı­ka­rıl­mış oldu. Kır­şe­hir Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si büyük çaba ve gi­ri­şim­le­ri­miz so­nu­cu 1541 hek­tar ge­niş­le­til­di. Kır­şe­hir Hü­kü­met Ko­na­ğı’nın ya­kın­da ya­pı­mı­na ye­ni­den baş­la­na­cak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca Kır­şe­hir’e Polis Eği­tim ve Sos­yal Te­sis­le­ri­nin ya­pı­la­cak. 400 ya­tık­lı yeni bir has­ta­ne­mi­zin in­şal­lah 15 Şubat’ta te­me­li­ni ata­ca­ğız. İnşal­lah bu yıl ya­pı­la­cak se­çim­ler­de AK Par­ti­miz ye­ni­den ik­ti­da­ra ge­lecek ve Kır­şe­hir yeni dö­nem­de de büyük hiz­met­le­re ka­vu­şa­cak”
2023 yı­lı­nın ül­ke­miz ve Kır­şe­hir için be­re­ket­li bir yıl ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı da be­lir­ten Baş­kan Seher Ünsal, “Kır­şe­hir’in her alan­da hak et­ti­ği ya­tı­rım ve hiz­met­le­ri al­ma­sı için biz­ler ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­ta­rak ça­lı­şı­yo­ruz. Kır­şe­hir’de yeter ki bir­bi­ri­mi­zin aya­ğı­na bas­ma­dan, bir­bi­ri­miz sahip çı­ka­rak ve değer ve­re­rek bir­lik ve be­ra­ber­lik için ça­lı­şa­lım. Tür­ki­ye’nin her alan­da ge­li­şip kal­kın­ma­sı için, ya­şa­nı­lan en güzel şeh­ri­nin Kır­şe­hir ol­ma­sı için hep bir­lik­te çaba gös­te­re­lim. Dün­ya­nın ve Tür­ki­ye’nin tam or­ta­sın­da olan Kır­şe­hi­ri­miz her türlü hiz­me­ti faz­la­sıy­la hak edi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Seher Ünsal, bu yıl ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de ken­di­si­nin Kır­şe­hir’de mil­let­ve­kil­li­ği­ne aday olup ol­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki bir so­ru­yu da de­ğer­len­di­rir­ken, “Bizim par­ti­miz­de kimse görev is­te­mez. Görev sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan ve­ri­len. Bana il baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni de Sayın Cum­hur­baş­ka­nım verdi. Bu ne­den­le Sayın Cum­hur­baş­ka­nım ve Genel Baş­ka­nım bana mil­let­ve­kil­li­ği ya da başka bir gö­re­vi layık gö­rür­se seve seve ye­ri­ne ge­ti­ri­rim” ya­nı­tı­nı verdi. (SÜ­MEY­YE KILIÇ)
 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR