Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 21:40

Mil­yo­ner­den Ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret!

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-01-2023 09:32   Güncelleme : 16-01-2023 09:47
Mil­yo­ner­den
Ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret!

Uzun yıl­lar­dır Al­man­ya’da gur­bet­çi ola­rak ya­şa­yan ve geç­ti­ği­miz Eylül ayın­da oy­na­dı­ğı lo­to­dan 10 mil­yon Euro büyük ik­ra­mi­ye ka­za­nan Kür­şat Yıl­dı­rım, mem­le­ke­ti Mucur’a geldi.
Kır­şe­hir’de ve Mucur’da çe­şit­li zi­ya­ret­ler ve yar­dım­lar­da bu­lu­nan Yıl­dı­rım “Mucur Ga­ze­te­si”nin sa­hi­bi ve “Kır­şe­hir Çiğ­dem”in or­ta­ğı Sait Uyar’ı zi­ya­ret etti.
Al­man­ya’nın Dort­mund şeh­rin­de ya­şar­ken oy­na­dı­ğı lo­to­dan büyük ik­ra­mi­ye­yi ka­za­nın­ca hem Al­man­ya’da,hem Tür­ki­ye’nin özel­lik­le baba ocağı Kır­şe­hir’in gün­de­mi­ne otu­ran Kır­şe­hir­li mil­yo­ner Dort­mund’da bir çelik fab­ri­ka­sın­da vinç ope­ra­tö­rü ola­rak ça­lı­şır­ken ta­ri­hi büyük ik­ra­mi­ye­yi ka­zan­mış bütün ha­ya­tı de­ğiş­miş­ti.
Ana yurdu baba ocağı mem­le­ke­ti Kır­şe­hir’e gel­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti be­lir­ten Kür­şat Yıl­dı­rım;“Biz yok­sul­lu­ğun için­den gel­dik. Pa­ra­yı bu­lun­ca da bir şey de­ğiş­me­di.
 De­ği­şen şey kı­ya­fet­le­rim, ara­bam, evim… Bizim in­san­lı­ğı­mız de­ğiş­me­di, hiç­bir şey de de­ğiş­ti­re­mez. 
Ne­re­den gel­di­ği­mi ve nasıl gel­di­ği­mi unut­ma­dım. Her gün bin­ler­ce mesaj ge­li­yor, hem­şeh­ri­le­rim yar­dım ve des­tek is­ti­yor. Gönül ister ki her­ke­se yar­dım ede­yim ama her­ke­se ve her şeye ye­ti­şe­mi­yo­rum. 
Elim­den gel­di­ğin­ce ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne yar­dım­lar­da bu­lu­na­ca­ğım” dedi. 
(Sü­mey­ye Kılıç)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR