Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 09:41

Hoş­ gel­din 2023

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-12-2022 14:14
Hoş­ gel­din 2023

2022 yı­lı­nı ge­ri­de bı­ra­ka­rak 2023 Yı­lı­na Mer­ha­ba 'den bek­le­di­ği­ni ala­ma­yan Mu­cur­lu­lar'ın ha­yal­le­ri 2023'e er­te­len­di. Um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan ve büyük sı­kın­tı­lar ya­şa­yan va­tan­daş­lar umut­la­rı­nı er­te­le­di ve yeni umut­lar­la 2023 yı­lı­na “mer­ha­ba” dedi.
İyi­siy­le kö­tü­süy­le bir yıl daha ge­ri­de kaldı. Mucur halkı 2023’i yeni umut­lar­la kar­şı­la­dı.
Yılın ilk gü­nün­de il­çe­miz­de kayda değer huzur bo­zu­cu bir olay ya­şan­maz­ken, yıl­ba­şı ge­ce­sin­de hal­kın yeni yıla huzur ve güven içe­ri­sin­de gir­me­si için bir dizi ted­bir­ler­le 24 saat esa­sı­na göre görev yapan Em­ni­yet güç­le­ri ile sağ­lık ekip­le­ri gü­ven­li­ği sağ­la­ma­da büyük gay­ret gös­ter­di ve gece bo­yun­ca ara­lık­sız görev yaptı.
Mucur'da yeni yıla va­tan­daş­la­rın bir kısmı eğ­len­ce yer­le­rin­de, büyük ço­ğun­lu­ğu da aile or­ta­mın­da evin­de mer­ha­ba dedi. Yeni yıla yeni umut­lar­la, barış ve mut­lu­luk di­lek­le­riy­le mer­ha­ba de­di­ği­miz 2023 hu­zur­lu ve umut­lu girdi.
 Va­tan­daş­lar ger­çek­leş­ti­re­me­dik­le­ri bir­çok umut ve ha­ya­li­ni yeni yıla dev­re­der­ken, 2023’de bir ön­ce­ki yıl um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan va­tan­daş­lar, so­run­la­rın çö­zü­le­ce­ği umu­du­nu ta­şır­ken, çözüm bek­le­nen ilk so­ru­nu ise yine eko­no­mik sı­kın­tı­lar oluş­tu­ru­yor.
Tüm dün­ya­da, ül­ke­miz­de ve şeh­ri­miz­de ba­rı­şın, mut­lu­lu­ğun, hoş­gö­rü­nün ve ada­le­tin hakim ol­du­ğu bir yeni yıl ol­ma­sı di­le­ği­miz­le... Mucur Ga­ze­te­si Ola­rak, Mu­cur­lu va­tan­daş­la­rı­mı­zın yeni yı­lı­nı kut­lar, 2023 yı­lı­nın huzur, sağ­lık ve mut­lu­luk için­de geç­me­si­ni te­men­ni ede­riz.(SÜ­MEY­YE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR