Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:15

Mucur Kay­ma­ka­mı Osman Şahin gö­re­ve baş­la­dı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-12-2022 12:06
Mucur Kay­ma­ka­mı Osman Şahin gö­re­ve baş­la­dı

Mer­kez nü­fu­su 14 bin olan Kır­şe­hir’in en büyük ikin­ci il­çe­si ko­nu­mun­da­ki Mucur il­çe­mi­zin Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Osman Şahin, ön­ce­ki gün il­çe­ye ge­le­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Bir süre önce Faruk Erdem’in Kay­ma­kam ola­rak görev ya­par­ken, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca An­tal­ya El­ma­lı Kay­ma­kam­lı­ğı’na, El­ma­lı Kay­ma­ka­mı Harun Kazez de Mucur Kay­ma­kam­lı­ğı’na gö­rev­len­di­ri­lin­ce kay­ma­kam­sız kalan Mucur’u ve­kâ­le­ten Boz­te­pe Kay­ma­ka­mı Nu­ret­tin Yavuz yü­rü­tü­yor­du.
İçiş­le­ri Ba­kan­lık Ma­ka­mı­nın 19/12/2022 ta­rih­li onayı ile Mucur Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Osman Şahin gö­re­vi­ne baş­la­dı. 28 Ara­lık 2022 ta­ri­hin­de Kay­ma­kam­lık bi­na­sı önün­de ilçe daire amir­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kay­ma­kam Osman Şahin kar­şı­la­ma için birim amir­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mın­da teb­rik­le­ri kabul etti. 
(SÜ­MEY­YE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR