Mucur Gazetesi
HV
03 MART Pazar 13:15

Kır­şe­hir­li çift­çi­ler yakın ta­kip­te

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 11:15
Kır­şe­hir­li çift­çi­ler yakın ta­kip­te

Kır­şe­hir Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü, Kır­sal Kal­kın­ma ve Ör­güt­len­me Şube Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı per­so­nel­ler­ce Kır­sal Kal­kın­ma Des­tek­le­ri bi­rey­sel su­la­ma sis­tem­le­ri­nin des­te­len­me­si kap­sa­mın­da % 50 hibe al­ma­ya hak ka­za­nan üre­ti­ci­miz zi­ya­ret edi­lip kont­rol­le­ri ya­pıl­dı.
Ko­nu­la­ra vakıf per­so­nel­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan kont­rol­ler­de her hangi bir sorun çık­maz­ken, üre­ti­ci­ler ile ya­pı­lan soh­bet­te almış ol­du­ğu bu des­tek ile ürün de­se­nin­de de­ği­şik­lik ya­pa­bil­di­ği, birim alan­dan daha fazla verim al­dı­ğı, za­man­dan ta­sar­ruf edip işçi ma­li­yet­le­ri­ni azalt­tı­ğı ifade edil­di.
Bi­lin­di­ği üzere Kır­sal Kal­kın­ma Des­tek­le­ri Kap­sa­mın­da Bi­rey­sel Su­la­ma Sis­tem­le­ri­nin Des­tek­len­me­si 2021/7 nolu Teb­liğ, 2022 yılı %50 Hibe Des­te­ği(17. Etap) Uy­gu­la­ma Reh­be­ri ya­yım­lan­mış ve Kır­sal Kal­kın­ma Des­tek­le­ri Kap­sa­mın­da Bi­rey­sel Su­la­ma Sis­tem­le­ri­nin Des­tek­len­me­si için Kır­şe­hir’deki çift­çi­ler 2022 yılı yüzde 50 Hibe Des­te­ği baş­vu­ru­la­rı; 10 Ocak -28 Şubat 2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da­Kır­şe­hirİl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü’ne mü­ra­ca­at­la­rı­nı yap­mış­lar ve 7 tarla içi damla su­la­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı, tarla içi yağ­mur­la­ma su­la­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı,tarla içi mikro yağ­mur­la­ma su­la­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı, tarla içi yüzey altı damla su­la­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı, li­ne­er veya cen­ter­pi­vot su­la­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı, tam­bur­lu su­la­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı, ve güneş ener­ji­li su­la­ma sis­tem­le­ri ku­rul­ma­sı için ya­tı­rım des­te­ği al­mış­lar­dı
Teb­liğ kap­sa­mın­da kabul edi­len baş­vu­ru­lar­da, hibe söz­leş­me­sin­de be­lir­le­nen hi­be­ye esas mal alım tu­ta­rı­nın KDV hariç yüzde 50'sine hibe yo­luy­la des­tek ve­ri­lir­ken, hibe baş­vu­ru for­mun­da be­lir­ti­len hi­be­ye esas mal alım tu­ta­rı­nın, baş­vu­ru de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sın­da tes­pit edi­len re­fe­rans fi­yat­lar için­de kalan kısmı, hibe söz­leş­me­sin­de hi­be­ye esas mal alım tu­ta­rı ola­rak be­lir­len­miş­ti.
(SÜ­MEY­YE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR