Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 21:21

Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si TUS'da 6. sı­ra­ya yer­leş­ti!

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 11:13
Kır­şe­hir Ahi Evran  Üni­ver­si­te­si TUS'da  6. sı­ra­ya yer­leş­ti!

Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si mezun öğ­ren­ci­le­ri 2022 Eylül Tıpta Uz­man­lık Eği­ti­mi Giriş Sı­na­vın­da (TUS) büyük ba­şa­rı gös­ter­di.
Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Mezun Ba­şa­rı At­la­sın­da bu­lu­nan TUS ba­şa­rı is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre 2022 Eylül TUS’ta Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­nin ilk me­zu­nu olan öğ­ren­ci­le­ri, hem Temel Tıp Bi­lim­le­ri hem de Kli­nik Tıp Bi­lim­le­ri olmak üzere iki alan­da da 6. ola­rak büyük bir ba­şa­rı gös­ter­di.
Aynı za­man­da Üni­ver­si­te­miz Tıp Fa­kül­te­si mezun öğ­ren­ci­le­ri­nin bu ba­şa­rı­la­rı ile Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si­nin Dev­let Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­le­ri için­de 4. ve Afi­li­ye Tıp Fa­kül­te­le­ri sı­ra­la­ma­sın­da da 2. ol­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar. Üni­ver­si­te­miz Tıp Fa­kül­te­si yö­ne­ti­mi Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si­ne bu güzel ba­şa­rı­yı sağ­la­yan mezun öğ­ren­ci­le­ri­ni teb­rik eder­ken, öğ­ren­ci­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si ve eği­tim­le­rin­de büyük emek ve gay­ret­le­ri olan öğ­re­tim üye­le­ri­ne de te­şek­kür etti.(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR