Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:54

“Basınımızı yaşatmaya kararlıyız”

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 11:13   Güncelleme : 17-10-2022 11:17
“Basınımızı yaşatmaya kararlıyız”

Basın İlan Ku­ru­mu (BİK) Genel Mü­dü­rü Cavit Er­kı­lınç, yasa de­ği­şik­lik­le­ri son­ra­sı bi­rin­ci ön­ce­lik­le­ri­nin ilan ka­yıp­la­rı­nı te­la­fi etmek ve ga­ze­te­le­rin ge­lir­le­ri­ni ar­tı­ra­rak çe­şit­len­dir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Resmi ilan­la­rın ge­le­ce­ği­ne dair be­lir­siz­li­ğin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te artık yo­lu­muz açık, he­de­fi­miz bel­li­dir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Genel Müdür Er­kı­lınç, Basın Ka­nu­nu ile Bazı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Kanun Tek­li­fi’nin TBMM Genel Ku­ru­lu’nda kabul edil­me­si­nin ar­dın­dan sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­zı­lı açık­la­ma yaptı.
Ya­sa­la­şa­rak yü­rür­lü­ğe giren kanun de­ği­şik­lik­le­ri­nin ge­tir­di­ği ka­za­nım­la­rın ül­ke­miz, Basın İlan Ku­ru­mu ve medya sek­tö­rü için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­yen Er­kı­lınç, “Basın İlan Ku­ru­mu ola­rak görev ve so­rum­lu­luk­la­rı­mız çer­çe­ve­sin­de, kanun ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­dı­ğı ilk gün­den Genel Kurul’da oy­lan­dı­ğı son ana kadar var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­rak, pay­da­şı ol­du­ğu­muz basın ku­ru­luş­la­rı­nın ka­za­nım­la­rı­nın art­ma­sı için mü­ca­de­le ver­dik. Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler, ga­ze­te­le­ri­mi­ze can suyu ola­cak, in­ter­net med­ya­sı­na yeni bir hü­vi­yet ka­zan­dı­ra­cak, de­zen­for­mas­yon­la etkin mü­ca­de­le­de yeni bir sayfa aça­cak­tır” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
KA­YIP­LA­RIN TELAFİ EDİLMESİ GEREKİYOR
Yasa de­ği­şik­li­ği ile BİK’e yeni so­rum­lu­luk­lar yük­len­di­ği­ni ve bu­gü­ne kadar öz­ve­ri ile yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın ener­ji­si yük­sek şe­kil­de sür­dü­rü­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı kay­de­den Er­kı­lınç, şu ifa­de­le­re yer verdi:
“Resmi ilan­la­rın var­lı­ğı­nı ka­nu­ni gü­ven­ce al­tı­na alan yeni yasa ile bir­lik­te, ‘san­sür’ ya­kış­tır­ma­sıy­la
süs­le­nen algı ope­ras­yon­la­rı sü­re­cin­de olu­şan ka­yıp­la­rı te­la­fi etmek, ga­ze­te­le­rin ge­lir­le­ri­ni ar­tı­ra­rak çe­şit­len­dir­mek bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz ola­cak­tır. Resmi ilan­la­rın ge­le­ce­ği­ne dair be­lir­siz­li­ğin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te artık yo­lu­muz açık, he­de­fi­miz bel­li­dir.​Tek­no­lo­ji ala­nın­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler ve be­ra­be­rin­de gelen di­ji­tal ye­ni­lik­ler med­ya­yı kü­re­sel öl­çek­te şe­kil­len­dir­mek­te­dir. Tiraj tab­lo­la­rı, satış ra­kam­la­rı ve ya­pı­lan ha­ber­le­rin ka­mu­oyu­na et­ki­si he­sap­lan­dı­ğın­da ga­ze­te­le­rin dö­nü­şü­me olan ih­ti­ya­cı, in­ter­net med­ya­sı­nın ise kim­lik ara­yı­şı bir ger­çek­tir.Yeni yasa ile bir­lik­te in­ter­net haber si­te­le­ri yasal bir ze­mi­ne otu­ra­cak, bu yasal zemin ile bir­lik­te resmi ilan ala­bil­me­le­ri­nin önü açı­la­cak­tır. Ay­rı­ca in­ter­net med­ya­sı ça­lı­şan­la­rı­nın se­ne­ler­dir dile ge­tir­dik­le­ri özlük hak­la­rı so­ru­nu çö­zül­müş, basın kartı ala­rak ak­re­di­te ola­bil­me­le­ri sağ­lan­mış­tır.”
BA­SI­NI­MI­ZI YA­ŞAT­MA­YA KA­RAR­LI­YIZ
Araş­tır­ma ra­por­la­rı­nın Tür­ki­ye’nin dünya üze­rin­de de­zen­for­mas­yo­na en çok maruz kalan ül­ke­ler­den biri ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği­ni ak­ta­ran Er­kı­lınç de­zen­for­mas­yon­la mü­ca­de­le­de etkin bir po­zis­yon alı­na­rak, milli gü­ven­lik, kamu sağ­lı­ğı ve haber alma hür­ri­ye­ti­nin gü­ven­ce al­tı­na alın­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
Er­kı­lınç, açık­la­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı:
“Basın İlan Ku­ru­mu ola­rak, tüm kısır tar­tış­ma­la­rın öte­sin­de yasa sü­re­ci­nin son­ra­sı­na dair ha­zır­lık­la­rı­mız ön­ce­den baş­la­mış, mev­zu­at ça­lış­ma­la­rı­mız ve di­ji­tal alt­ya­pı in­şa­sı ise tüm hı­zıy­la sür­mek­te­dir. Üze­ri­mi­ze yı­kıl­ma­ya ça­lı­şı­lan tüm al­gı­la­ra rağ­men, ba­sı­nı­mı­zı ya­şat­ma­ya, med­ya­mı­za bir ge­lecek pers­pek­ti­fi sun­ma­ya ka­rar­lı­yız.Bu ve­si­le ile yeni Basın Ya­sa­sı ça­lış­ma­la­rı­na lehte, aleyh­te katkı sunan her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Her zaman ifade et­ti­ğim gibi siz­ler­le ka­de­ri­miz ortak ve bir­lik­te çok güç­lü­yüz. Bü­yü­yen aile­miz­le, ge­le­ce­ğe yü­rü­me­ye ha­zı­rız.”(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR