Mucur Gazetesi
HV
24 EYLÜL Pazar 00:59

"Halkımızın tüm sorunlarını ve hakikatleri her yerde haykırmaya devam edeceğiz!"

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 11:11   Güncelleme : 17-10-2022 11:31

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Baran Genç,Basın Ka­nu­nu ile Bazı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Kanun Tek­li­fi’nin TBMM Genel Ku­ru­lu’nda kabul edi­le­rek ya­sa­laş­ma­sı ne­de­niy­le Cuma günü bir basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.
CHP İl Mer­ke­zi’nde ya­pı­lan basın top­lan­tı­sı­na İl Baş­ka­nı Baran Genç’le bir­lik­te CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Doğan Yıl­dız­han ile ka­la­ba­lık bir par­ti­li top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı.
Basın Ka­nu­nu adı al­tın­da ba­sı­na baskı ve oto san­sür uy­gu­la­ma­la­rı ya­pıl­dı­ğı­nı ve bunun hiç­bir de­mok­ra­si­de kabul edi­le­me­ye­ce­ği­ni be­lir­ten CHP Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Baran Genç, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di:
“Saray ik­ti­da­rı, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yüz­yı­lı­nın son ya­sa­ma yı­lı­nı bir san­sür ve oto san­sür ya­sa­sı ile açtı. Ül­ke­miz­de de­mok­ra­si­nin, hu­ku­kun, eşit­li­ğin ve öz­gür­lü­ğün ye­ni­den tesis edi­le­ce­ği 2023 se­çim­le­ri yak­la­şır­ken; de­mok­ra­tik mu­ha­le­fe­ti, ba­sı­nı, sivil top­lu­mu ve halkı sus­tur­ma­ya yö­ne­lik yeni bir gi­ri­şim­le daha karşı kar­şı­ya­yız.
“Bu san­sür ya­sa­sı­nın, se­çim­le­re en fazla 8 ay kal­dı­ğı bir dö­nem­de Mec­lis’te kabul edil­me­si, se­çim­ler yak­laş­tık­ça ik­ti­da­rı­nı kay­be­de­ce­ği­ni an­la­yan Saray’ın için­de bu­lun­du­ğu korku ve aciz­li­ğin bo­yu­tu­nu gös­ter­mek­te­dir.
“İkti­da­rın, 40 mad­de­lik bu ya­say­la, başta dü­şün­ce ve ifade öz­gür­lü­ğü olmak üzere temel hak ve öz­gür­lük­le­rin, ga­ze­te­ci­li­ğin ve basın  öz­gür­lü­ğü­nün al­tı­na son bir di­na­mit daha koy­mak is­te­di­ği açık­tır.
“Öyle ki, ya­sa­nın 29. mad­de­siy­le, “Halkı Ya­nıl­tı­cı Bil­gi­yi Ale­nen Yayma Suçu” di­ye­rek sı­nır­la­rı­nın ve içe­ri­ği­nin ne ol­du­ğu be­lir­siz yeni bir suç ta­nı­mı ya­pıl­mak­ta­dır. Muğ­lak ve ucu açık ifa­de­ler­le, Saray yar­gı­sı­na ve ik­ti­dar par­ti­si­nin bü­rok­rat­la­rı­na hangi bil­gi­nin halkı al­dat­ma­ya, korku ve en­di­şe yay­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu be­lir­le­me yet­ki­si ve­ril­miş­tir. Aynı za­man­da sos­yal med­ya­da ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler, “de­zen­for­mas­yon” ola­rak yaf­ta­la­na­bi­le­cek­tir.
“Hangi haber halk­ta korku ve en­di­şe ya­ra­tır, hangi pay­la­şım kamu dü­ze­ni­ni teh­dit eder” so­ru­su­nun ya­nı­tı ise yasa met­nin­de yok­tur. 1 yıl­dan 3 yıla kadar hapis ce­za­sı ge­ti­ri­len bu muğ­lak suç ta­nı­mı­nın kap­sa­mı, Saray ta­li­ma­tıy­la ha­re­ket eden yargı men­sup­la­rı­nın ve ik­ti­dar par­ti­si bü­rok­rat­la­rı­nın ini­si­ya­ti­fi­ne bı­ra­kıl­mış­tır.
“Bu­ra­dan so­ru­yo­ruz:
“- TÜİK’in açık­la­dı­ğı enf­las­yo­nun ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı, Tür­ki­ye’de ger­çek enf­las­yo­nun çok­tan üç ha­ne­le­re ulaş­tı­ğı­nı söy­le­yen bir sos­yal medya kul­la­nı­cı­sı de­zen­for­mas­yon mu yap­mış ola­cak­tır?
- “8,5 mil­yon in­sa­nı­mız işsiz, in­san­lar iş arama ümi­di­ni kay­be­di­yor­lar, işi olan­lar da açlık sı­nı­rı­nın al­tın­da­ki as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şı­yor” demek yalan haber yay­mak mı sa­yı­la­cak­tır?
- Kamu iha­le­le­ri­nin, sözde pa­zar­lık yön­te­miy­le beşli çe­te­le­re ad­re­se tes­lim ve­ril­di­ği­ni, hal­kın sır­tın­dan mil­yar­lar­ca do­lar­lık yağma ya­pıl­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­ka­ran ga­ze­te­ci­ler suçlu mu sa­yı­la­cak­tır?
- “128 mil­yar dolar ne­re­de?” demek, kamu ba­rı­şı­nı boz­mak mı ola­cak­tır?
- “Or­man­la­rı­mız ya­nı­yor, uçak­lar neden kalk­mı­yor?” diye sor­gu­la­mak, bazı sav­cı­lar ta­ra­fın­dan halkı pa­ni­ğe sevk etmek mi sa­yı­la­cak­tır?
İkti­da­rın ni­ye­ti açık­tır. Saray re­ji­mi­nin, ül­ke­miz­de ya­rat­tı­ğı ağır eko­no­mik buh­ra­nı, yük­sek enf­las­yo­nu ve hayat pa­ha­lı­lı­ğı­nı, iş­siz­li­ği, yok­sul­lu­ğu, yol­suz­luk­la­rı, ku­rum­sal yı­kı­mı dile ge­tir­mek suç ha­li­ne ge­ti­ril­mek is­ten­mek­te­dir.
Bugün her­ke­sin açık­ça bil­di­ği gibi, ül­ke­miz­de yıl­lar­dır kendi si­ya­sal çı­kar­la­rı uğ­ru­na de­zen­for­mas­yon yapan, halkı ya­nıl­tı­cı bil­gi­le­ri yayan ik­ti­da­rın biz­zat ken­di­si ve kont­rol al­tın­da tut­tu­ğu, Saray’dan yö­ne­ti­len havuz med­ya­sı­dır. Üs­te­lik bu yasa, hal­kın temel hak ve öz­gür­lük­le­ri­ne yö­ne­lik bu ağır sal­dı­rıy­la da sı­nır­lı de­ğil­dir.
“Kendi yan­daş­la­rı­na bol bol ilan ve­rir­ken, mu­ha­lif yayın or­gan­la­rı­nı ise yok sayan ve adeta Basın İnfaz Ku­ru­mu’na çev­ri­len Basın İlan Ku­ru­mu, ga­ze­te­le­re ve in­ter­net haber si­te­le­ri­ne ceza verme yet­ki­siy­le do­na­tıl­mak­ta­dır. Basın İlan Ku­ru­mu, tıpkı te­le­viz­yon ve rad­yo­lar üze­rin­de kı­lı­cı­nı sal­la­yan RTÜK gibi, ya­zı­lı ve di­ji­tal med­ya­nın cel­la­dı ha­li­ne gel­mek­te­dir.
“Yasa, sos­yal medya plat­form­la­rı­na iliş­kin dü­zen­le­mey­le, hal­kın temel ha­ber­leş­me ve haber alma kay­nak­la­rı­nı kul­la­nı­la­maz hale ge­tir­me­ye kadar gi­de­bi­lecek geniş sı­nır­la­ma yet­ki­le­ri içer­mek­te­dir.
“Ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­siy­le, sı­nır­lı kay­nak­la­rıy­la ga­ze­te­ci­li­ği di­na­mik bir şe­kil­de ya­şat­ma mü­ca­de­le­si veren yerel yayın or­gan­la­rı büyük bir darbe ala­cak­tır.
“Bir kez daha söy­lü­yo­ruz: Bu yasa baş­tan aşağı san­sür ve oto­san­sür ya­sa­sı­dır
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak, oto­ri­ter Saray re­ji­mi­nin baskı po­li­ti­ka­la­rı­na, korku ik­li­mi­ni ül­ke­de hakim kıl­ma­ya yö­ne­lik çır­pı­nış­la­rı­na asla boyun eğ­me­ye­ce­ğiz!
“Ül­ke­mi­zin ger­çek­le­ri­ni, hal­kı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve ha­ki­ka­ti her yerde hay­kır­mak­tan asla vaz­geç­me­ye­ce­ğiz.
“Saray’a bu­ra­dan ses­le­ni­yo­ruz: Halkı, ba­sı­nı ve basın emek­çi­le­ri­ni sus­tur­ma­yı ba­şa­ra­ma­ya­cak­sı­nız!
“Çok az kaldı. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ikin­ci yüz­yı­lın­da,
“Bas­kı­cı ve oto­ri­ter po­li­ti­ka­la­rı­nız­la yok et­ti­ği­niz de­mok­ra­si­yi ve hu­ku­ku ül­ke­miz­de mut­la­ka ye­ni­den ku­ra­ca­ğız!
“Başta dü­şün­ce, ifade ve basın öz­gür­lü­ğü olmak üzere, tüm temel hak ve öz­gür­lük­le­ri ya­şa­tan bir dü­ze­ni inşa ede­ce­ğiz!
“San­sür ya­sa­la­rı­nız­la giz­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­nız eko­no­mik buh­ra­na, pa­ha­lı­lı­ğa, yol­suz­luk­la­ra, vur­gun­la­ra, ser­vet trans­fe­ri­ne son ve­re­ce­ğiz!
“AKP Genel Baş­ka­nı, “Bu ya­sa­nın çı­kı­şıy­la be­ra­ber bun­la­rı fren­le­ye­ce­ğiz ve ge­re­ği neyse onu da ya­pa­ca­ğız” diyor.
“Biz de di­yo­ruz ki, ge­re­ke­ni san­dık­ta halk­la hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız.
“Ge­li­yor gel­mek­te olan!” (HABER: SÜ­MEY­YE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR