Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 21:42

De­zen­for­mas­yon Ya­sa­sı TBMM'de kabul edil­di

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-10-2022 11:10
De­zen­for­mas­yon Ya­sa­sı  TBMM'de kabul edil­di

Basın Ka­nu­nu ile Bazı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Kanun Tek­li­fi, TBMM Genel Ku­ru­lu’nda kabul edi­le­rek ya­sa­laş­tı. İnter­net haber si­te­le­ri sü­re­li yayın kap­sa­mı­na alı­nır­ken Basın Ahlak Esas­la­rı­na yö­ne­lik in­ce­len­me­le­ri­ne imkan sağ­lan­dı. BİK Genel Ku­ru­lu üye sa­yı­sı 42’ye çı­kar­ken, ilan.​gov.​tr resmi ilan­la­rın ana yayın mec­ra­sı oldu.
Resmi ilan ya­yın­la­yan ga­ze­te­le­ri ve Basın İlan Ku­ru­mu’nu (BİK) ya­kın­dan il­gi­len­di­ren “Basın Ka­nu­nu ve Bazı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Kanun Tek­li­fi”, 14 aylık gö­rüş­me ma­ra­to­nu ve ça­lış­ma­la­rın ar­dın­dan Mec­lis Genel Ku­ru­lu’nda kabul edil­di.
BİK ta­ra­fın­dan şart­la­rı be­lir­le­necek in­ter­net haber si­te­le­ri­nin, 5187 sa­yı­lı Basın Ka­nu­nu’nda ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile sü­re­li yayın sa­yı­la­rak resmi ilan ve rek­lam ala­bil­me­le­ri­nin önü açıl­dı. Buna bağlı ola­rak 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu, 2886 sa­yı­lı Dev­let İhale Ka­nu­nu, 2004 sa­yı­lı İcra ve İflas Ka­nu­nu, 7201 sa­yı­lı Teb­li­gat Ka­nu­nu başta olmak üzere resmi ilan ya­yı­nı­nı zo­run­lu kılan çok sa­yı­da
ka­nun­da de­ği­şik­li­ğe gi­dil­di. Sek­tö­rün en­di­şe­le­ri­ni gi­de­recek resmi ilan adet ve ge­lir­le­rin­de artış sağ­la­ya­cak alt­ya­pı oluş­tu­rul­du.
İnter­net haber si­te­si ça­lı­şan­la­rı, yıl­lar­dır mah­rum kal­dık­la­rı özlük hak­la­rı­nı ka­za­na­rak “basın men­su­bu” sa­yıl­dı ve basın kartı ala­bil­me­le­ri sağ­lan­dı.
195 sa­yı­lı Kanun’da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le Basın İlan Ku­ru­mu görev ala­nı­na gi­re­rek resmi ilan ve rek­lam ya­yın­la­ma hakkı ka­za­na­cak in­ter­net haber si­te­le­ri ise Basın Ahlak Esas­la­rın­dan so­rum­lu tu­tul­du.
Diğer ta­raf­tan ku­rum­la­rın kendi in­ter­net si­te­le­rin­de ya­yın­la­ma­la­rı zo­run­lu ilan­lar başta olmak üzere tüm resmi ilan­la­rın ortak yayın mec­ra­sı Basın İlan Ku­ru­mu ilan por­ta­lı “ilan.​gov.​tr” oldu ve ilan­la­rın ta­ma­mı­na tek mer­kez­den ula­şı­la­bil­me­si müm­kün kı­lın­dı.
Basın İlan Ku­ru­mu Genel Kurul üye sa­yı­sın­da da de­ği­şik­li­ğe gi­di­le­rek in­ter­net haber si­te­le­rin­den 2, BTK ve RTÜK’ten 1’er ve Cum­hur­baş­ka­nın­ca be­lir­le­necek 2 tem­sil­ci ek­le­ne­rek mev­cut üye sa­yı­sı 42’ye çı­kar­tıl­dı.
ARTIK İCRA İLAN­LA­RI­NIN YA­YIN­LA­TIL­MA­SI ZO­RUN­LU
2004 Sa­yı­lı İcra ve İflas Ka­nu­nu’nda ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le bir­lik­te icra sa­tış­la­rı­nın sü­re­li ya­yın­lar­da ilan edil­me­si zo­run­lu­luk ha­li­ne ge­ti­ril­di. Kıy­me­ti 500 bin TL’ye kadar olan men­kul ve gay­ri­men­kul sa­tış­la­rı­nın ilan edil­me­si icra mü­dür­le­ri­nin ini­si­ya­ti­fi­ne bı­ra­kı­lır­ken, kıy­me­ti 500 bin­den 2 mil­yon TL’ye kadar olan sa­tış­la­rın bir yerel ga­ze­te veya in­ter­net haber si­te­sin­de, kıy­me­ti 2 mil­yon TL üze­rin­de olan­la­rın ise bir yay­gın ga­ze­te veya in­ter­net haber si­te­sin­de ya­yın­la­tıl­ma­sı mec­bur kı­lın­dı.
Böy­le­ce ilan pa­no­su­na giden ilan­la­rın ta­ma­mı­nın resmi ilan ha­vu­zu­na gel­me­si ve sü­re­li ya­yın­lar­da du­yu­ru­la­cak icra ilan­la­rı­nın 3 kat art­ma­sı bek­le­ni­yor. Do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­le­rin icra ilanı ge­lir­le­rin­de azal­ma değil, ak­si­ne ga­ze­te ve bağlı in­ter­net haber si­te­le­ri üze­rin­den his­se­di­lir oran­da gelir ar­tı­şı ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor.
14 KA­NUN­DAKİ “VE” İBARESİ GELİRLERİ KAT­LA­YA­CAK
Dev­let İhale Ka­nu­nu, Kamu İhale Ka­nu­nu, Da­hi­li­ye Me­mur­la­rı Ka­nu­nu, Teb­li­gat Ka­nu­nu, Vergi Usul Ka­nu­nu, Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu, Ko­ope­ra­tif­ler Ka­nu­nu, Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ka­nu­nu, Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu, Resmi Ga­ze­te’de Ya­yım­la­na­cak Olan Yö­net­me­lik­ler Hak­kın­da Kanun, Ka­dast­ro Ka­nu­nu, Türk Me­de­ni Ka­nu­nu ve Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu’nda ya­pı­lan dü­zen­le­me ile ga­ze­te­le­rin ya­nı­na “ve in­ter­net haber si­te­si” iba­re­si ek­le­ne­rek bu ilan­lar­dan sağ­la­na­cak gelir iki ka­tı­na çı­kar­tıl­dı.
Ay­rı­ca Ürün Gü­ven­li­ği ve Tek­nik Dü­zen­le­me­ler Ka­nu­nu ile ga­ze­te­de yayın zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­ma­yan il­gi­li mad­de­ye, ga­ze­te­de ilan edil­me­si zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­le­rek bu­gü­ne kadar ol­ma­yan bir gelir ka­le­mi mev­cut ilan pas­ta­sı­na ek­len­di.
Yeni yasa son­ra­sı 6 ay için­de Resmi İlan ve Rek­lam Yö­net­me­li­ği başta olmak üzere bir dizi mev­zu­at ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­lecek ve BİK Genel Ku­ru­lu­nun ona­yı­na su­nu­la­cak. Dü­zen­le­me­ler ile resmi ilan ya­yın­la­ma hak­kı­na sahip ga­ze­te­le­rin ka­za­nıl­mış hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. (HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR