Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:07

Araş. Gör. Dr. Funda Öz­de­mir De­ğir­men­ci­ye Tübitak’tan A Artı Puan…

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 12:28
Araş. Gör. Dr. Funda Öz­de­mir  De­ğir­men­ci­ye Tübitak’tan A Artı Puan…

Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si Tarla Bit­ki­le­ri Bö­lü­mü, Araş. Gör. Dr. Funda Öz­de­mir De­ğir­men­ci araş­tır­ma­cı ol­du­ğu Tür­ki­ye’nin ilk antik tohum DNA pro­je­si olan “Pa­le­oge­ne­tik ve Je­olo­jik Ve­ri­ler­le Mar­ma­ra Gölü Hav­za­sı ve Gediz Ova­sı­nın Ta­rım­sal ve Ve­je­tas­yon Geç­mi­şi­nin Be­lir­len­me­si” TÜBİTAK’tan A Artı puan ala­rak des­tek al­ma­ya hak ka­zan­dı.
KAZI ALAN­LA­RIN­DAN ELDE EDİLEN 3500 YIL­LIK TO­HUM­LAR SAYESİNDE GENETİK DEĞİŞİMLER OR­TA­YA KO­NA­CAK
Proje sa­ye­sin­de Gediz İlçe­si­ne bağlı Göl­mar­ma­ra ya­kı­nın­da Mar­ma­ra Gölü hav­za­sın­da bu­lu­nan Kay­mak­çı kazı ala­nın­dan çı­ka­rı­lan ta­rım­sal bitki tür­le­ri­ne (buğ­day, arpa, nohut, acı bur­çak ve üzüm) ait kö­mür­leş­miş to­hum­lar ve bu to­hum­la­rın mo­dern ak­ra­ba­la­rı ara­sın­dan 3500 yıl bo­yun­ca ger­çek­le­şen ge­ne­tik de­ği­şim­le­ri açığa çı­ka­rı­la­cak.
 Elde edi­lecek özgün ge­ne­tik bil­gi­ler­le bu tür­le­rin mo­le­kü­ler geç­miş­le­ri, kö­ken­le­ri, ilk kül­tü­re alın­ma­la­rı ve ya­yıl­ma­la­rı il­gi­li çok önem­li so­ru­la­ra cevap ve­ril­me­si he­def­le­ni­yor.
PRO­JE­DE ANTİK TO­HUM­LAR­DAN İYİ KALİTEDE GENOMİK DNA ELDE EDİLDİ
Ça­lış­ma es­na­sın­da Antik to­hum­lar­dan DNA ekst­rak­si­yo­nu için beş fark­lı yön­tem de­nen­di ve to­hum­lar­dan büyük mik­tar­da, iyi ka­li­te­de ge­no­mik DNA elde edil­di. Eski to­hum­lar­dan 26S rDNA ve rbcL gen di­zi­le­ri­nin amp­li­fi­kas­yo­nu, nük­le­er DNA'nın iyi du­rum­da ko­run­du­ğu­nu böy­le­lik­le kö­mür­leş­miş to­hum­lar­dan DNA ekst­rak­si­yo­nu­nun ba­şa­rı­sı­nı ka­nıt­lan­dı.
 Kay­mak­çı kazı ala­nın­dan çı­ka­rı­lan ve ar­ke­obo­ta­nik­çi­ler ta­ra­fın­dan ta­nım­la­na­ma­yan 3500 yıl­lık buğ­da­yın (Tri­ti­cu­ma­es­ti­vum (ek­mek­lik)/durum (ma­kar­na­lık)), ge­ne­tik ça­lış­ma­lar ile ek­mek­lik (T. aes­ti­vum) ol­du­ğu tes­pit edil­di. 
Bu­nun­la be­ra­ber ça­lış­ma sa­ye­sin­de Ana­do­lu’da Ne­oli­tik dö­nem­de ta­rı­mın açığa çı­kı­şı ve ya­yıl­ma sü­re­ci­nin daha net an­la­şıl­ma­sı sağ­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor. Ça­lış­ma ile il­gi­li iki adet SCI dergi olan Ge­ne­tic­Re­so­ur­ce­sandC­ro­pE­vo­lu­ti­on ya­yın­da yapan Araş. Gör. Dr. Funda Öz­de­mir De­ğir­men­ci alana katkı için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
“Üni­ver­si­te­miz öğ­re­tim ele­ma­nı, Araş. Gör. Dr. Funda Öz­de­mir De­ğir­men­ci’nin TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen “Pa­le­oge­ne­tik ve Je­olo­jik Ve­ri­ler­le Mar­ma­ra Gölü Hav­za­sı ve Gediz Ova­sı­nın Ta­rım­sal ve Ve­je­tas­yon Geç­mi­şi­nin Be­lir­len­me­si” baş­lık­lı pro­je­sin­de; Orta Doğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si Bi­yo­lo­jik Bi­lim­ler Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kaya proje yü­rü­tü­cü­sü, Kaf­kas Üni­ver­si­te­si Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Asya Uluğ, Te­kir­dağ Namık Kemal Üni­ver­si­te­si Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü öğ­re­tim ela­ma­nı, Araş. Gör. Dr. Çiğ­dem Kansu, Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Alper Gür­büz, Koç Üni­ver­si­te­si Ar­ke­olo­ji ve Sanat Ta­ri­hi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­le­ri Doç. Dr. Ch­ris­ti­na Luke ve Prof. Dr. Ch­ris­top­her Ro­ose­velt araş­tır­ma­cı ola­rak yer alı­yor.
(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR