Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 20:24

“Kah­ra­man­ca Mü­ca­de­le Eden İt­fa­iye­ci­le­ri­mizin Haf­ta­sı­nı Kut­lu­yo­rum''

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 12:25
“Kah­ra­man­ca Mü­ca­de­le Eden  İt­fa­iye­ci­le­ri­mizin Haf­ta­sı­nı Kut­lu­yo­rum''

25 Eylül - 1 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan İtfa­iye­ci­lik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Mü­dür­lü­ğü’nün zi­ya­ret­çi­le­ri vardı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, İtfa­iye­ci­lik Teş­ki­la­tı’nın 1714 yı­lın­da Tu­lum­ba­cı­lar Ocağı adıy­la İstan­bul’da ku­rul­du­ğu­nu; Kır­şe­hir 
Be­le­di­ye­si İtfa­iye Teş­ki­la­tı’nın ise 1930 yı­lın­da ku­rul­du­ğu­nu söy­le­di.
İtfa­iye Mü­dür­lü­ğü per­so­nel ve ekip­man­la­rı hak­kın­da bilgi veren Baş­kan Eki­ci­oğ­lu şun­la­rı ifade etti:
“Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde 40 İtfa­iye Per­so­ne­li­miz hiz­met ver­mek­te­dir. Mev­cut du­rum­da 3 adet mer­di­ven­li 2 adet mer­di­ven­siz, 1 adet kesme ve ayır­ma (kur­tar­ma) ve 1 adet de öncü araç olmak üzere top­lam 7 ara­cı­mız yan­gın sön­dür­me ve arama - kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı yap­mak­ta­dır. Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı ekip­le­ri­miz yan­gı­na karşı önlem alın­ma­sı­nı sağ­la­mak­la bir­lik­te doğal afet­ler ne­ti­ce­sin­de ge­li­şen du­rum­lar­da arama ve kur­tar­ma ile bir­lik­te ilk yar­dım­da görev al­mak­ta­dır­lar. İtfa­iye­ci­le­ri­miz yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te aynı za­man­da yan­gın böl­ge­si­nin için­de veya dı­şın­da kalan ki­şi­ler için kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı da yü­rü­tür­ler. Kamu ku­rum­la­rı­na be­lir­li pe­ri­yot­lar­la tat­bi­kat eği­ti­mi ver­mek­te ve iş yer­le­ri­nin yan­gın ve gü­ven­lik kont­rol­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek­te­dir­ler. Tüm zor ko­şul­lar­da kah­ra­man­ca mü­ca­de­le eden it­fa­iye er­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor ve tüm İtfa­iye­ci­le­ri­mi­zin İtfa­iye­ci­lik Haf­ta­sı’nı kut­lu­yo­rum.”
Öte yan­dan her türlü olum­suz ko­şul­da, can­la­rı pa­ha­sı­na büyük bir öz­ve­ri ile ça­lı­şan it­fa­iye­ci­le­rin İtfa­iye­ci­lik Haf­ta­sı'nda minik zi­ya­ret­çi­le­ri vardı.
27 Eylül 2022 Salı günü Ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri İtfa­iye Mü­dür­lü­ğü’nü zi­ya­ret ede­rek İtfa­iye­ci Am­ca­la­rı­nın ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.
 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR