Mucur Gazetesi
HV
21 NİSAN Pazar 08:09

“Şen­ses Müzik Mar­ket Ku­lak­la­rın Pa­sı­nı Sildi!

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 11:49
“Şen­ses Müzik  Mar­ket Ku­lak­la­rın  Pa­sı­nı Sildi!

Şeh­ri­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren Şen­ses Müzik Mar­ket ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz hafta dü­zen­le­nen Müzik Din­le­ti­si yoğun ilgi gördü.
23 Eylül Cuma saat 19:00’da Al­mi­ra Toy Park’ta ye­mek­li ola­rak dü­zen­le­nen ge­ce­de or­ga­ni­zas­yo­nun dü­zen­li ve plan­lı ol­ma­sı ko­nuk­la­rı mem­nun etti.
Sa­lo­nu ta­ma­men dol­du­ran müzik se­ver­ler pi­ya­no, çello, keman ve gitar din­le­ti­si ile ku­lak­la­rın­da­ki pası sil­miş ol­du­lar. Öğ­ren­ci ve müzik öğ­ret­men­le­ri­nin sahne al­dı­ğı ge­ce­de Kır­şe­hir’in öncü fir­ma­la­rı spon­sor­lu­ğun­da ka­tı­lım­cı­la­ra çe­ki­liş ile yak­la­şık 50 adet he­di­ye da­ğı­tıl­dı.
Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ken­dir­li’nin de ka­tıl­dı­ğı ge­ce­de tüm öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­re pla­ket su­nu­mu ya­pıl­dı. Pla­ket da­ğı­tı­mın­dan sonra ko­nuş­ma yapan Mus­ta­fa Ken­dir­li “Böyle bir ge­ce­yi dü­zen­le­yen ve biz­le­ri davet eden başta Şen­ses Müzik’in sa­hi­bi Aydın kar­de­şi­me ve tüm öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri­mi­ze te­şek­kür ede­rim. Kır­şe­hir’in neden Unes­co Müzik Şehri ol­du­ğu­nun en büyük ör­ne­ği­ni bu akşam biz­le­re ya­şat­tı­lar. Ço­cuk­la­rı­mı­zın çok büyük hü­ner­le­ri ol­du­ğu­nu he­pi­miz iz­le­dik. Büyük Usta Neşet Ertaş’ın ölüm yıl­dö­nü­mün­de böyle bir et­kin­li­ğin ol­ma­sı ay­rı­ca çok de­ğer­li” dedi ve bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­rın ço­ğa­la­rak art­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du.
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan söz alan Şen­ses Müzik Mar­ket sa­hi­bi Aydın Aka­gün­düz ise “1973 yı­lın­dan bu yana başta Kır­şe­hir olmak üzere yak­la­şık 50 yıl­dır müzik sek­tö­rün­de ül­ke­mi­ze en iyi hiz­me­ti ver­mek için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz.
 Bu kon­se­rin oluş­ma­sın­da emeği geçen tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ve bizi bu gece yal­nız bı­rak­ma­yan tüm ko­nuk­la­ra te­şek­kür ede­rim’’ dedi.
Prog­ra­mın so­nun­da Bo­ome­rang Grubu’nun sahne al­ma­sı ve pal­ya­ço­nun ço­cuk­lar­la oyun­la­rı ile eğ­len­ce­ye dö­nü­şen kon­ser saat 23:00’te son buldu.
(HABER: SÜMEYYE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR