Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 08:15

“Tra­fik­te Her Yıl Daha İyiye”

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 10:39
“Tra­fik­te Her Yıl Daha İyiye”

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği­ne dik­kat çek­mek ve sü­rü­cü du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­mak ama­cıy­la "Ya­ya­la­ra Ön­ce­lik Du­ru­şu, Ha­ya­ta Saygı Du­ru­şu" slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan far­kın­da­lık kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da ül­ke­miz ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi ili­miz­de de et­kin­lik dü­zen­len­di.
“Tra­fik­te Her Yıl Daha İyiye”mot­to­suy­la ön­ce­ki yıl­lar­da dü­zen­le­nen "Ön­ce­lik Ha­ya­tın, Ön­ce­lik Ya­ya­nın", "Yaya Gü­ven­li­ği­nin Nö­bet­çi­si­yiz" ve "Ya­ya­lar Kır­mı­zı Çiz­gi­miz" kam­pan­ya­la­rı­nın ar­dın­dan bu yıl da far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı­na "Ya­ya­la­ra Ön­ce­lik Du­ru­şu, Ha­ya­ta Saygı Du­ru­şu" slo­ga­nıy­la devam edi­li­yor.
İli­miz­de Öğ­ret­men Ziya Kı­lı­çö­zü İlko­ku­lu önün­de­ki yaya ge­çi­din­de dü­zen­le­nen far­kın­da­lık et­kin­li­ğin­de ge­le­ce­ğin bi­linç­li ya­ya­la­rı ve sü­rü­cü­le­ri, yaya ge­çit­le­rin­de bay­rak­lar­la bu­lu­şa­rak tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği­ne dik­ka­ti çek­ti­ler. Et­kin­li­ğe ka­tı­lan Vali H. Mete Bu­ha­ra,öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te yaya çiz­gi­le­rin­den bir ta­ne­si­ni kam­pan­ya et­kin­li­ği çer­çe­ve­sin­de sem­bo­lik ola­rak kır­mı­zı­ya bo­ya­dı.
       Ar­dın­dan, yaya ge­çi­di üze­rin­de duran araç sü­rü­cü­le­ri­ni ön­ce­li­ğin yaya ol­du­ğu yö­nün­de uya­ran Vali Bu­ha­ra, sü­rü­cü­le­re içe­ri­sin­de çe­şit­li ma­ter­yal­ler bu­lu­nan çan­ta­lar­dan he­di­ye etti.
      ‘Ya­ya­la­ra Ön­ce­lik Du­ru­şu, Ha­ya­ta Saygı Du­ru­şu’ kam­pan­ya­sı­na dair yü­rü­tü­len et­kin­lik son­ra­sın­da basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Vali H. Mete Bu­ha­ra, tra­fik­te yaya ön­ce­li­ği ko­nu­su­na dik­kat çek­mek ve sü­rü­cü­le­rin bu ko­nu­da­ki du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­mak ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca "Ya­ya­la­ra Ön­ce­lik Du­ru­şu, Ha­ya­ta Saygı Du­ru­şu" slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan far­kın­da­lık kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da bugün öğ­ren­ci­le­ri­miz­le bir araya ge­le­rek sü­rü­cü­le­ri uyar­dık­la­rı­nı söy­le­di.
       Et­kin­li­ğe Vali H. Mete Bu­ha­ra’nın yanı sıra İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Murat Tü­re­sin, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li J. Alb. Tun­cay Başar, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Asaf Ka­ya­oğ­lu, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Metin Al­pas­lan, em­ni­yet ve jan­dar­ma tra­fik ekip­le­ri ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. (HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR