Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 09:55

Uzlaşma yönetmeliğinde yeni dönem

Uzlaşma yönetmeliğinde yeni dönem

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-08-2022 15:22
Uzlaşma yönetmeliğinde yeni dönem

         Tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Uzlaşma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Haydar Zengin, konu ile ilgili olarak yaptığı bilgilendirmesinde şu detayları aktardı: "4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Uzlaşma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; Yönetmeliğin kapsamına; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen  vergi  ve  kesilen  ceza  ile  bu  fiillere  iştirak  edenlere  kesilen  ceza  ve  Kanunun  370  inci maddesinin (b)  fıkrası  kapsamında  kendilerine ön  tespite  ilişkin  yazı tebliğ  edilen  mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) ile 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmektedir. Uzlaşma  kapsamına  alınan  usulsüzlük  ve  özel  usulsüzlük  cezalarının  tutarı,  Vergi  Usul Kanunu’nun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göretespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek  olup  belirlenen  tutarlar  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı’nca  Resmî  Gazetede  ilan edilecektir. VUK  359  uncu  maddesinde  yazılı  vergi  kaçakçılığı  suçu  fiilleri  ile  vergi  ziyaına  sebebiyet verilmesi  halinde  tarh  edilen  vergi  ve  kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalar yönetmelik kapsamı dışındadır. VUK Ek 1 inci maddesi ile Kanun’un kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim, harç ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarlarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının  uzlaşabilecekleri  en  çok  vergi,  resim,  harç,  usulsüzlük  ve  özel  usulsüzlük cezalarının miktarları genel tebliğler ile belirlenir. Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma  taleplerinin  incelenmesi  için  üç  kişilik  vergi  dairesi  uzlaşma  komisyonları,  defterdarlık uzlaşma  komisyonu,  vergi  dairesi  başkanlığı  uzlaşma  komisyonu,  vergi  daireleri  koordinasyonuzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur. Gerek görüldüğü takdirde, söz konusu komisyonların beş kişiden teşekkül ettirilmesine, Merkezî Uzlaşma Komisyonu ve vergi daireleri koordinasyon  uzlaşma  komisyonunda  Gelir  İdaresi  Başkanı,  vergi  dairesi  başkanlığı  kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise defterdar karar vermeye yetkilidir. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenir. Uzlaşma talep dilekçesinin taahhütlü posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi de mümkündür. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; Kanunun 112 nci ve 368  inci  maddesi  ile  6/1/1982  tarihli  ve  2577  sayılı  İdari  Yargılama  Usulü  Kanununun  27  nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde, ödenmelidir. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli  olarak  kabul  edilen  ancak  şartların  ihlali  nedeniyle  kanuni  süresinden  sonra  verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR