Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 21:06

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yapılacak

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yapılacak

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-07-2022 14:09
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı yapılacak

Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunau yayınladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan duyuruda; şu detaylar aktarıldı: " Özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2022-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak bu adayların 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı KAEÜ-ÖYS; “Koordinasyon” parkurundan oluşmaktadır. Değerlendirmeye alınacak tüm adaylar (Engelli adaylar, hariç) koordinasyon parkuru sınavına katılmakzorundadır. Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT' de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarından Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurabilmek için TYT’den en az 160 ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuran adaylardan mezuniyeti Liselerin Spor Bölümleri ve/veya Spor Liseleri olan adaylar ile Milli Sporcu Belgesine sahip olan adayların TYT’den en az 150 ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuran Engelli adayların TYT’den 100 ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabileceklerdir. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır. Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumları’ndan veya Özel Hastanelerden alacakları “Sağlık yönünden herhangi bir problemlerinin olmadığını bildiren” sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Online olarak yapılacak başvuru esnasında sağlık raporunu sisteme yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenimi aksatabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engeli olan adaylar belirlendiğinde, Fakülte Dekanlığınca ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda öğrenimini aksatacak durumu belgelenen adaylar, sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilecektir. Sınava katılacak olan Milli Sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları milli sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Milli sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylarla aynı usul ve esaslara tabi olacaklardır. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgeleri bu sınavlar için geçerli değildir. Milli sporcularda yerleştirme sıralamaları yapılırken; öncelikli olarak Olimpik A Milli sporcular, kontenjanın dolmaması halinde Olimpik B Milli ve C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir. (Son 5 yıliçerisinde Milli sporcu olanlar). Kontenjan dolmaması halinde olimpik olmayan A Milli, olimpik olmayan B Milli ve olimpik olmayan C Milli sporcular sırasına göre yerleştirilecektir (Son 5 yıl içerisinde Milli sporcu olanlar).  2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Sınavlar, Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sınav Düzenleme Kurulu tarafından yürütülür. Özel Yetenek Sınav Yönerge ve Kılavuzunda karşılığı ve hükmü bulunmayan durumlarda Sınav Düzenleme Kurulu yetkilidir. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belgelerle  birlikte sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dâhil), ayrıca sınava alınmayacaktır. Adaylar sınava aday numarasına göre (önce kadın, sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır. Aday numarası kayıt bitimini takip eden günde (www.ahievran.edu.tr –www.sporbf.ahievran.edu.tr ) adreslerinde ilan edilecektir. Adaylar sınava girişlerde, Online kayıtta verilen sınava giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesini (kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya nüfus müdürlüğünden alınan geçici kimlik belgesi ve süresi geçerli pasaport dışında herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmez) yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınava giriş belgesi ve kimlik Belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranan, sınav görevlilerine ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunan, sınav ekipmanlarına zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile sınavdan diskalifiye (ihraç) edilecek ve ayrıca bu adaylar hakkında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile yedek aday listeleri, sınav bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca ilan edilecektir. Adaylar sonuçlara, listelerin ilan edilmesinden sonraki 7 iş günü içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi’ne şahsen dilekçe ile itiraz edebileceklerdir. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak Sınav Düzenleme Kurulu gerekli görülen değişiklikleri (Tarih, saat, yer, sınav sistemi, parkur, öğrenci kontenjanlarının aktarımı vb.) yapmaya yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, Sınav Düzenleme Kurulu kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilecektir. Özel Yetenek sınavı, Koordinasyon Testi şeklinde uygulanacaktır."

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR