Advert
Advert

GIDA MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

GIDA MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR  HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
GIDA MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR  HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDA MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAYRETTİN EKİM AİLE ataköy escort VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 GIDA MADDELERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile bakirköy escort ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                         : 2017/215182

1-İdarenin

a) Adresi                                                                            : YENİCE MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ ASFALTI CADDESİ 67 40103 MUCUR/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                                                 :  3868125261 - 3868125240

c) Elektronik Posta Adresi                                                   : hkaraca@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                                     :             

TOPLAM 191 KALEM: ET VE ET ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, KAHVALTILIK MALZEMELER, MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ, KURU GIDA MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                                      : MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GIDA AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi     :              a- Mal teslimi; 01/07/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında, idarenin belirlediği gün ve saatlerde MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN gıda ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda; idarelerin teknik şartnamesinde belirttiği teslim etme ve teslim alma şartlarına uygun olarak alınacaktır. b- Yüklenici firma Kuruluşun talep ettiği tür ve miktardaki malları hafta içi ve mesai saatleri dahilinde Kuruluş gıda ambarına teslim edecektir. c- Teslimat ile ilgili tüm nakliye ve işçilik giderleri yüklenici ye aittir d- Teslim esnasında kuruluş muayene ve kabul komisyonu üyeleri ile yüklenici firmanın yetkili bir temsilcisi hazır bulunacaktır. e- İdarenin talep etmesi durumunda tartı işlemleri ve tahlil veya analiz vs. masraflar yükleniciye aittir. f- Ambalajlı mallardan son kullanma tarihinden önce bozulan mallar yenisi ile değiştirilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                               : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                                                                : 31.05.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 175

bahçeşehir escort Kayaşehir escort beylikdüzü escort taksim escort avcılar escort halkalı escort istanbul escort

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Seyfe Gölü'nde Su Seviyesi Yağışlardan Sonra Arttı
Seyfe Gölü'nde Su Seviyesi Yağışlardan Sonra Arttı
AK Parti Kırşehir İl Kadın Kollarında Meryem Düğer İle Devam Edildi
AK Parti Kırşehir İl Kadın Kollarında Meryem Düğer İle Devam Edildi